Nasjonalt varslingsombud

Forskning viser at halvparten av alle arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold, velger å ikke varsle i frykt for gjengjeldelse.

Politiets Fellesforbund krever at det etableres et nasjonalt varslingsombud.

Fokusomrade Nasjonalt Varslingsombud

Politiets Fellesforbund har ved gjentatte anledninger og gjennom flere alvorlige varslingssaker de senere årene, påpekt det absolutte behov og krav om at varslervernet og rutiner for håndtering av varslingssaker må forbedres og styrkes. Vi var derfor positive til regjeringens oppnevning av det offentlige ekspertutvalget og deres leveranse igjennom NOU 2018:6 Varsling - verdier og vern i mars 2018.

Varsling er av stor verdi for samfunnet. Dette forutsetter at varsler får en tillitsvekkende og habil behandling. Det forutsetter også at den som varsler om kritikkverdig forhold og om varslede blir tilstrekkelig ivaretatt i prosessen. Det kan igjen føre til at også andre som er vitne til kritikkverdige forhold, tørr å ta risikoen med å varsle.

Samfunnsnytten av å avdekke kritikkverdige forhold i arbeids- og samfunnsliv er enorm og det kan gi store årlig besparelser. For å sikre den viktige samfunnsnytten må lovverk og organisatoriske rammer prioriteres. Et nasjonal varslingsombud kan bidra til dette, og det haster med å få det på plass.

Manglende tillit til troverdig behandling av varsel

Hovedutfordringen er at de som skal behandle sakene ikke nødvendigvis er objektive, og det er manglende tillit til troverdig behandling av varselet. Politiets Fellesforbund opplever at det legges fokus på person og involverte parter framfor selve varselet. Dette handler i stor grad om manglende kunnskap og kompetanse, men det handler også om kultur og ledelse.

Politi- og lensmannsetaten fikk i januar 2017 på plass nasjonale rutiner for varsling. På tross av dette har vi mange eksempler på at politiet som etat ikke er i stand til å håndtere varslingssaker på en habil og troverdig måte. Forholdene og erfaringene har ikke endret og forbedret seg tilstrekkelig. Den største utfordringen er å sikre objektivitet knyttet til oppfølging av varsler.

Organisatoriske og strukturelle grep med opprettelse av et varslingsombud vil tydeliggjøre den samfunnsmessige verdien varsling har.

Politiets Fellesforbund krever derfor at det etableres et nasjonalt varslingsombud.