Nedgang i politiets tillit

Hyggelig mote 24

I en rykende fersk innbyggerundersøkelse svarer 72 prosent av respondentene at de har høy eller svært høy tillit til politiet, men rapporten viser også at 11 prosent oppgir at de har lavere tillit til politiet enn for ett år siden.

Svarene fra innbyggerundersøkelsen er viktige for Politiets Fellesforbund og våre medlemmer. Det er våre medlemmer som er i kontakt med befolkningen hver dag året rundt. Det er viktig at vi er en synlig etat som er i nær kontakt med befolkningen. Vi har verdens beste politiutdanning og har en etat med svært dyktige og engasjerte ansatte. Jeg er glad for at tilliten fortsatt er høy, men som undersøkelsen viser finnes det også utfordringer. Det sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund. Hun fortsetter:

– Jeg er også opptatt av å få fram at dette er en innbyggerundersøkelse som er annerledes på grunn av et mye høyere antall respondenter og overgang fra intervjuer til digitale besvarelser. Denne innbyggerundersøkelsen er å betrakte som en nullpunktundersøkelse. Derfor blir det veldig interessant å se hvordan utviklingen vil være i de neste innbyggerundersøkelsene. Først da kan vi trekke sikrere konklusjoner og ha sammenlignbare data, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Hovedfunn

Politiets innbyggerundersøkelse for 2022 gir en rekke interessante hovedfunn: 72 prosent av innbyggerne svarer at de har ganske høy eller svært høy tillit til politiet i Norge. Tilliten til politiet er aller høyest i Trøndelag og Oslo (76 og 75 prosent). Og flere enn 2000 av de nesten 30 000 som har deltatt i undersøkelsen oppgir at de faktisk har fått en større tillit til politiet enn året før.

Dog er det også et økende antall som oppgir å ha fått lavere tillit til norsk politi det siste året. Denne tendensen gjelder alle de tolv politidistriktene. Når de som svarer at de har lav eller at tilliten til politiet har blitt lavere det siste året skal begrunne hvorfor, er det noen momenter som går igjen: Enkeltsaker som Baneheia og drapet på Karmøy har bidratt til å redusere tilliten til politiet. Henleggelser av saker, manglende ressurser og nedprioritering av vinningskriminalitet oppfattes negativt. Mange har dessuten negative oppfatninger om konsekvensen av nærpolitireformen, sier Unn Alma Skatvold.

– I politiet må vi alltid jobbe med å ha høy tillit. Derfor et det svært viktig at ressursene er tilpasset hvordan vi skal være i stand til å løse sakene. Det er viktig at vi kommer når folk trenger oss, og hvordan vi klarer å løse sakene opp mot henleggelser handler i det store om kapasitet og ressurser. Det er rett og slett trist om tilliten til politiet synker som et resultat av at politiet ikke er tildelt nødvendige ressurser, sier hun.

Forbundslederen mener at innbyggerundersøkelsen byr på mange svar som det er viktig å ta tak i:

– Politiet har stått i mange krevende saker det siste året. Og i noen politidistrikter svarer innbyggerne at de ser politiet sjelden og at dette oppfattes negativt. Økt bemanning og økt beredskap er noe Politiets Fellesforbund har jobbet kontinuerlig over tid for å få til. Vi hadde dette punktet som hovedtema under Arendalsuka i fjor, og vi vil fortsette denne viktige jobben. Undersøkelsen viser at synlighet er viktig for trygghetsfølelsen til innbyggerne. Synlighet er derfor viktig for politiet, sier Skatvold.

– Politiet i Norge nyter høy tillit, men den må opprettholdes. Tillit er ferskvare. Og jeg vil gjerne trekke fram at innbyggerundersøkelsen også viser at 7 prosent av dem som har svart faktisk har høyere tillit til politiet nå enn for ett år siden, sier hun.

Trygt i nærmiljøet

Nesten 90 prosent oppgir at de føler seg trygge i eget nærmiljø. Dette gjelder både i byer og mindre sentrale strøk. Videre viser rapporten at 68 prosent synes at politiet oppfyller sitt overordnede mål: Å bekjempe og forebygge kriminalitet. Et flertall på 59 prosent har inntrykk av at politiet kommer når det er akutt behov for hjelp, og et like stort flertall har en oppfatning om at politiet behandler alle med respekt.

– Dette er solide tall som vi kan være stolte over, men vi skal hele tiden jobbe for å få tallene enda bedre, sier Unn Alma Skatvold.

Internett mindre trygt enn nærmiljøet

Internett oppleves som et betydelig mindre trygt sted å være enn i eget nærmiljø. Lave 62 prosent svarer at de føler seg trygge når de opererer på Internett. ID-tyveri og svindel/bedrageri utgjør en til dels stor bekymring blant respondentene. Politidirektør Benedicte Bjørnland kommenterer denne delen av rapporten:

– På grunn av den raske utviklingen på dette feltet er Økokrim nå i ferd med å etablere en egen bedragerienhet som skal styrke politiets innsats mot bedrageri og svindel, sier hun.

Verd å merke seg er at godt synlig politi også på Internett oppfattes nesten utelukkende positivt av deltagerne i undersøkelsen.

Viktig dataunderlag

Politiets innbyggerundersøkelse for 2022 er bygget opp på en helt annen måte enn tidligere og er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere innbyggerundersøkelser. Blant annet har respondentene fått en langt større mulighet til å komme med utfyllende, mer personlige tilbakemeldinger. Dette gjør at politiet nå sitter på et stort datagrunnlag. Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at det er noen områder som vil bli analysert ekstra grundig:

– Det er spesielt interessant å se nærmere på om det er sosiologiske eller demografiske sammenhenger knyttet til tillit, og ikke minst hvilke faktorer som påvirker trygghetsfølelsen til folk som bor i Norge, sier Bjørnland i en pressemelding.

Du kan lese hele innbyggerundersøkelsen her