– Utvikling av kompetanse avgjørende for å lykkes

Kurs G4

Politiets Fellesforbund har et bredt tilbud av kurs og utdanning for tillitsvalgte. – Vi må utvikle og fylle på ny kompetanse i møtet med nye utfordringer og med et politi i stadig endring, sier Liv Ova Graham.

Politiets Fellesforbund driver utstrakt kurs- og opplæringsvirksomhet. Fra 2020 har forbundet også lagt ned et omfattende utviklingsarbeid og endret på kursstrukturen, i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell. – Dette er en stor satsing på alle våre tillitsvalgte i alle ledd, og vil sikre at våre tillitsvalgte er oppdatert og har mulighet for påbygging gjennom fire moduler i tillitsvalgtkompetanse, forteller Liv Ova Graham, kurs- og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund.

Utover grunnopplæringen finnes det også flere tilbud. – Over mange år har en av våre største satsinger i opplæringsvirksomheten vært lederutvikling av våre topptillitsvalgte, sier Graham.

Forbundet har tidligere hatt et tungt samarbeid med OsloMet om å tilby lederutdanning til topptillitsvalgte i forbundet. Høsten 2019 startet et nytt samarbeid med AFF om lederutvikling opp, og dette ledertreningsprogrammet er nå midtveis.

I tillegg til kursene tilbyr Politiets Fellesforbund en stipendordning for tillitsvalgte som ønsker kompetansepåfyll utover kursene som arrangeres i regi av forbundet.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

LEDERUTVIKLING FOR TOPPTILLITSVALGTE
Politiets Fellesforbund samarbeidet tidligere med storbyuniversitetet OsloMet for å tilby videreutdanning i to runder:
  • Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund (2017), 15 studiepoeng på masternivå
  • Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (2018), 15 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Studiet var spesielt rettet mot fagforeningsarbeid

Nye utfordringer krever ny kompetanse

– Med store endringer og omstillingsprosesser som pågår i politiet er det viktig med godt faglig påfyll for våre tillitsvalgte, slik at de kan håndtere de utfordringer politiet står overfor. For de fleste organisasjoner er det nødvendig å prioritere systematisk utvikling av kompetanse, og det gjelder også for vår fagforening. Vi må tilrettelegge for gode muligheter for kompetanseutvikling, slik at våre tillitsvalgte kan utføre vervene sine optimalt og nå de målene landsmøtet har satt, sier Graham.

– Politiet som kunnskapsorganisasjon er i stadig utvikling, og som andre samfunnsinstitusjoner møter man mer komplekse utfordringer. Politiet må være godt rustet til å møte den virkeligheten de opplever i hverdagen. Man er også avhengig av kompetanse hos tillitsvalgte. Utvikling av kompetanse er derfor avgjørende for å lykkes, og det ønsker Politiets Fellesforbund å bidra til, sier Graham videre.

(Saken fortsetter under bildet)
Liv Ova Graham

Forbundssekretær Liv Ova Graham er kurs- og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund.

Opplæring tilpasset arbeidshverdagen

Deltakerne på lederutdanningen ved OsloMet har i etterkant fått bruk for og stort utbytte av oppgavene de skrev og leverte underveis, og noen valgte også å gå videre med masterstudier.

– Hver student kunne velge å skrive om temaer som var tilpasset sin egen arbeidshverdag. For eksempel skrev jeg som kurs- og opplæringsansvarlig om hvorfor vår fagforening burde ha en kompetansestrategi, forteller Graham.

Målet er at Politiets Fellesforbund gjennom den pågående AFF-ledersatsingen for 2019-2020 skal oppnå en større mobilisering av tillitsvalgte i alle ledd.

– Målsettingen er å hente ut enda større kraft av organisasjonen, slik at lederopplæringen i organisasjonen bidrar til større måloppnåelse innenfor våre strategiske satsingsområder. Utviklingen skal bidra til å optimalisere og profesjonalisere styredriften, både lokalt og sentralt, og den skal skape trygghet hos våre topptillitsvalgte og bidra til nettverksbygging og felleskap, sier Graham.

Tillitsvalgte skal få lære og utvikle seg

Politiets Fellesforbund er opptatt av å tilby god og faglig relevant lederutvikling og andre tilbud for økt kompetanse for tillitsvalgte.

– Det å være tillitsvalgt skal bringe med seg muligheter til å lære og utvikle seg. Mange har nok fått med seg at vi tilbyr gode lederutviklingsmuligheter i vår fagforening. Det har nok vært med på å få flere til å interessere seg for å påta seg høyere verv, sier Graham.

Politiets Fellesforbund vil fortsatt tilby kurs og utdanning for våre tillitsvalgte for å utvikle kompetansen som trengs for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Les mer om kursene Politiets Fellesforbund tilbyr