– Vi har felles utfordringer

Politiledere3

Politidirektører og lederne for de viktigste fagforeningene i politiet møttes i Oslo denne uka.

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka var politidirektørene i Sverige, Finland, Island og Norge samlet i Oslo. Invitert til en sesjon på møtet var også lederne for de største fagforeningene i de nordiske landene. – Vi har felles utfordringer, og både toppledelse og fagorganiserte vil ha et tettere politisamarbeid på tvers av grensene, sier Unn Alma Skatvold.

Hun er forbundsleder i Politiets Fellesforbund og har sammen med sine kollegaer i Nordisk Politiforbund gjort en grundig jobb i forkant av samlingen, hvor Norges politidirektør Benedicte Bjørnland var vert:

– Nordisk Politiforbund er invitert til å komme med sitt syn på situasjonen i de ulike nordiske landene. Alle er enige om at vi står overfor felles utfordringer. Globalisering og informasjonsutveksling har gjort at kriminalitetsbildet er mer sammensatt. Angrepene mot politiet blir grovere og mer voldelige. Dette stiller nye krav til politiet som organisasjon, og der ønsker vi selvsagt å bidra, sier Unn Alma Skatvold.

Her ble det enighet om å sette ned en nordisk arbeidsgruppe for å se på dette med økende vold og trusler mot politiet og også utfordringene rundt synkende respekt og følger av dette.

Terror og kriseberedskap

Evne til å bekjempe terror og kapasitet til å stå i kriser over tid er nøkkelord i både Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

– Dette stiller krav til både økt bemanning, kompetanseheving og bedre utrustning. Politiet i Norden vil tjene på å ha et tettere samarbeid, både på ledernivå og mellom ledelse og fagforeningene. For å verne om demokratiet må vi utvikle oss og til enhver tid være i stand til å slå ned på kriminaliteten. Vi kan ikke tillate oss å ligge steget etter. Det er allerede felles prosjekter innenfor cyber/internett-kriminalitet, kriminaltekniske oppgaver, utstyr og utdanning. Denne jobben må fortsette, understreker forbundslederen.

Lederskap

De fem fagforeningene står sammen om at sjefer må få være sjefer:

– Det er viktig at beslutningene kan tas der og da og ikke flyttes oppover i systemet. Vi må utvikle det nordiske lederskapet og gi sjefene mulighet til å lede. I dag går alt for mye tid bort til administrasjon, og dette er en situasjon på tvers av landegrensene, fortsetter Unn Alma Skatvold. Hun legger til:

– HR har en viktig funksjon, men det er mellom ledelsen og fagforeningene medbestemmelsen må praktiseres.

Flere politi

I alle de fem nordiske landene er det behov for flere politi:

– Det er helt nødvendig å styrke grunnberedskapen i alle de nordiske landene, men det er samtidig avgjørende at politiet som helhet har de riktige forutsetningene. Den ansattes individuelle kompetanse er en svært viktig del av puslespillet. Fra et nordisk perspektiv bør man tilstrebe mest mulig parallelle utdanninger på tvers av landegrensene. Vi setter stor pris på at fagforeningene får anledning til å møte politidirektørene og komme med våre syn. Det var godt å høre vår politidirektør trekke fram medbestemmelsen som en av de viktigste faktorene for å lykkes med alle utfordringene vi står overfor framover. Vi har jo uten tvil en felles interesse av å skape et best mulig politi i de fem nordiske landene, kommenterer Unn Alma Skatvold.