Statsbudsjettet 2022:

Flere politiutdannede må i jobb

Sigve i budsjetthøring på Stortinget 12.11.2021

Forbundsleder Sigve Bolstad deltar i Stortingets justiskomites høring om statsbudsjettet 2022.

Foto: Stortinget

– For å opprettholde bemanningen i tråd med nærpolitireformens intensjoner, må det ansettes flere politifolk i faste stillinger ute i politidistriktene. Av ferdigutdannede står nesten 300 uten jobb i etaten og over 1000 er i midlertidige ansettelser, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han deltok i dag på høring i Stortingets justiskomite om forslaget til statsbudsjett 2022. Bemanning og etter- og videreutdanningskapasiteten ved Politihøgskolen var hovedtemaene i Politiets Fellesforbunds budsjettinnspill. Forbundssekretær Linda Verdal og analytiker Dag Arne Thoresen deltok også fra Politiets Fellesforbund.

Mange uten jobb

– Det politiske målet om to politifolk per tusen innbyggere på nasjonalt nivå ble nådd på nyåret. Likevel viser ferske tall at 282 ferdigutdannede politifolk fra de fire siste kullene står uten jobb. Vi krever derfor 306 millioner i neste års statsbudsjett for å få disse politifolkene i jobb. Det vil også bidra til å sikre en forsvarlig bemanning i tråd med nærpolitireformens intensjoner, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund er svært fornøyde med at regjeringen i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022, som ble lagt frem tidligere denne uken, foreslår 200 ekstra millioner til politiet. Pengene skal gå til bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse.

– Vi har en klar forventning om at de 200 millionene faktisk går til økt bemanning og flere stillinger i politiet. Styrkingen må skje i de geografiske driftsenhetene i politidistriktene, for et bedre lokalt forankret politi, sier Bolstad.

Økning i midlertidige ansettelser

Han er bekymret for den uheldige utviklingen i andelen midlertidige ansettelser. Tall fra tredje kvartal 2021 viser at 1063 ferdigutdannede politifolk fra de fire siste kullene ved Politihøgskolen er i midlertidige stillinger.

– Dette er stikk i strid med de politiske føringene som fulgte med de 477,8 millionene over statsbudsjettet inneværende år. Midlene skulle finansiere de 400 midlertidige koronastillingene i forbindelse med økt grensekontroll. Straks koronasituasjonen ble endret skulle disse stillingene overføres til politidistriktene som faste, sier Sigve Bolstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Sigve, Linda, Dag Arne – budsjetthøring 2022

F.v.: Forbundsleder Sigve Bolstad, forbundssekretær Linda Verdal og analytiker Dag Arne Thoresen.

Mange opplever situasjonen som fortvilet.

– Vikariatene går ut ved årsskiftet. Det er klart frustrasjonen og usikkerheten blir stor når man ikke vet om man får fortsette i politiet. Vi håper justiskomiteen følger utviklingen nøye når det gelder økt grad av midlertidige stillinger i politiet, sier forbundslederen.

Lav kapasitet på etter- og videreutdanning

Politiets Fellesforbund mener kapasiteten på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen er for lav, og krever 57 millioner kroner til styrking av den.

– Vi har foreslått en økning på 450 studentplasser på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen. Det er svært uheldig at vi ikke gjenfinner dette kravet i forslagene som nå ligger på bordet. Politiets Fellesforbund mener det er helt avgjørende å sikre at politiansatte tilbys nødvendig kompetanseutvikling og en tilfredsstillende lønnsutvikling slik at en videre karriere i politiet er attraktiv, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund er også bekymret for hvordan dagens finansieringsmodell for politiet slår ut. I dag har politiet én ramme som skal dekke alle utgiftene, noe som kan bidra til at det reelle behovet for investeringer i norsk politi ikke kommer fram og at investeringer ikke prioriteres i budsjettene.

– Politiets Fellesforbund mener derfor det er grunnlag for å se nærmere på finansieringsmodellen til politiet i årene som kommer. Vi vil bidra til utvikling av en bedre finansieringsmodell og bidrar gjerne med innspill til dette, avslutter Bolstad.

> Se video fra høringen her (stortinget.no).