Tall fra Politidirektoratet:

Når målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere

Sigve Bolstad Erna Solberg Monica Maeland 2 per 1000

Det var god stemning da forbundsleder Sigve Bolstad, statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland markerte at 2 per 1000-målet nås.

Foto: Oda Aarseth

Det politiske målet om to politifolk per tusen innbyggere innen utgangen av 2020 er nå oppnådd på nasjonalt nivå. – Det er gledelig. Vi trenger hver eneste stilling i politi- og lensmannsetaten, sier Sigve Bolstad.

Det er Politidirektoratets tall for tredje kvartal 2020 som viser dette. Politiets Fellesforbunds egne utregninger viste allerede tidligere i år at målet var nådd, når man tok med de 400 midlertidige koronastillingene.

– Hvis vi tar med alle politidistriktene, særorgan og andre enheter nådde man målet om to politifolk per tusen innbyggere allerede i juni, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2021 at politiet skal styrkes med 400 permanente stillinger, som en forlengelse av koronastillingene, og at disse pengene skal brukes ute i politidistriktene. Politiets Fellesforbund har gjennom de siste årene hatt ekstra midler for å nå 2 per 1000-målet som ett av to hovedkrav til statsbudsjettene.

Nødvendig oppbemanning

Bolstad synes det er på tide at målet om oppbemanningen nå blir nådd. Norsk politi har lenge vært underbemannet og veldig mange politistudenter går rett ut i arbeidsledighet.

– Det er gledelig at vi nå når dette målet. Et politi med tilstrekkelig bemanning, moderne utstyr og riktig kompetanse er avgjørende for å skape trygghet for befolkningen, bekjempe kriminalitet og sikre hverdagsberedskapen. Vi trenger derfor hver eneste stilling i politi- og lensmannsetaten, og for å levere på samfunnsoppdraget er det ute i politidistriktene de trengs, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund har jobbet for oppbemanning av norsk politi lenge. Selv om det har vært diskusjoner om prioriteringer underveis, har man holdt fast ved målet helt siden 2008.

– Det som er avgjørende for at vi nå har nådd målet er at vi ikke har endret kurs midtveis. Mange mulige skjær i sjøen har dukket opp underveis, men fordi vi har holdt fast ved målet har vi nå nådd det. Det betyr at vi nå har et politi med flere tjenestepersoner, som bidrar til økt robusthet og bedre trygghet på jobb for våre medlemmer, sier Bolstad.

Samarbeid har ført fram

Han trekker fram at det er mange som har vært involvert i arbeidet med å nå målet og som i dag fortjener stor takk, og at å holde en samarbeidslinje med alle parter har vært avgjørende for å lykkes.

– Vi har nådd fram med dette gjennom å jobbe konstruktivt sammen over tid. Det har vært utrolig viktig å beholde troa på det man startet på. Man oppnår ikke alltid mest gjennom å være mest kritisk, men gjennom å i stedet gå i dialog og jobbe sammen for felles mål. Vi skal påpeke det som kan bli bedre og så samarbeide for å løse de utfordringene, sier Bolstad.

Bolstad er likevel bekymret for hva de stramme budsjettene i politidistriktene kan bety for utviklingen i bemanningen videre.

– Bemanningskravet for politidistriktene gir store utfordringer i distriktenes budsjetter, som allerede er sprengt. Det kan ikke være slik at når det politiske målet er nådd, så må man sparke ut folk på nyåret fordi man ikke har råd til å beholde dem, sier Bolstad.

Bekymret for de sivile stillingene

Forbundslederen er også bekymret for at politidistriktene holder sivile stillinger ledige og ansetter politiutdannede til å gjøre disse arbeidsoppgavene – kun for at målet om to per tusen skal nås.

– Det blir helt feil. Poenget med to per tusen er jo å få mer politikraft ut i gata. Det må være rett kompetanse på de ulike arbeidsoppgavene. Vi kan ikke miste alle de dyktige sivile med verdifull kompetanse som jobber i etaten i dag, sier Sigve Bolstad.

På samme måte som de 400 politibetjentstillingene nå blir faste, må også de 45 midlertidige stillingene hos namsmannen og de 30 midlertidige påtalestillingene bli permanente.

– De ansatte her står i en krevende situasjon med høyt arbeidspress. Vi håper derfor at disse stillingene kan forbli i etaten, sier forbundslederen.

Arbeidet må fortsette

Nå blir det viktig å sikre at målet om to politifolk per tusen innbyggere nås også i årene som kommer, og at det ansettes politifolk i etaten i takt med befolkningsveksten. Politiets Fellesforbund vil framover også følge nøye med på at regjeringens presisering i statsbudsjettet, om at pengene til bemanningsøkningen skal brukes ute i politidistriktene, følges opp.

– Vi forventer at Politidirektoratet i sitt tildelingsbrev følger opp bestillingen fra regjeringen, og at disse pengene faktisk havner ute i politidistriktene, hvor de er sårt tiltrengt og de vil komme befolkningen til gode, sier Bolstad.

PF leder Sigve Bolstad statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Maeland

Statsminister Erna Solberg overrekker kake til forbundsleder Sigve Bolstad.

Foto: Oda Aarseth