ATB reforhandles

IMG 2463 2

Forhandlingssjef Roar Fosse og PF-leder Unn Alma Skatvold har som ambisjon å fremforhandle en bedre ATB-avtale.

Forbundsstyret har besluttet at Politiets Fellesforbund vil reforhandle arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i 2023.

Politiet har gjennomgått store endringer siden sist gang avtalen ble forhandlet. Våre medlemmer har i disse årene fortalt om stadig økende totalbelastning og uforutsigbarhet som konsekvens av å følge avtalen. Parallelt ser vi at sykefraværet har økt og at ledere er under stort press. Med en ATB-avtale som allerede innebærer massive unntak fra Arbeidsmiljølovens verneregler, er det all mulig grunn til å ta tilbakemeldingene fra våre medlemmer på høyeste alvor.

Må sikre tilstrekkelig vern for de ansatte

Vi har søkt forbedringer gjennom ATB-utvalg og ulike uformelle prosesser mellom partene. Arbeidstid er dessuten satt som hovedsatsningsområde i HAMU, men selv om vi opplever en arbeidsgiver og fagforeninger som er positive, har det ikke lykkes partene å komme til faktiske resultater. Politiets Fellesforbund vil at reforhandling skal bidra til å omsette partenes gode intensjoner til handling. Kriser er blitt den nye hverdagen, og politifolk må jobbe mye lengre enn før. Vi må sikre at de ansatte har tilstrekkelig vern til å tåle denne hverdagen.

På høy tid med ny behandling

Ved inngåelse av avtalen var intensjonen at den skulle evalueres årlig og reforhandles hvert andre år. Avtalen har ikke vært reforhandlet siden 2017, og nødvendige godkjenninger av unntakene fra arbeidsmiljøloven foreligger ikke lengre. Avtalen er heller ikke tilstrekkelig evaluert. Det er derfor på høy tid med en ny behandling av avtalen.

Forhandlinger i høst

Politiets Fellesforbunds vedtak innebærer at vi vil gå i ATB-forhandlinger denne høsten. Målet er at partene sammen kommer fram til en oppdatert avtale som kan tre i kraft fra og med 1. januar 2024. Politiets Fellesforbund har nedsatt et forhandlingsutvalg som gjennom forhandlingene vil støttes av en bredt sammensatt referansegruppe bestående av fagpersoner på ATB fra alle våre lokallag.

Vi ber alle medlemmer engasjere seg i arbeidstid og ATB! Bruk tillitsvalgte i ditt lokallag for å bli hørt og for å fremme ditt syn! Løpende informasjon fra Politiets Fellesforbund om ATB vil bli gitt fra lokallaget, via e-post, sms, på sosiale medier og via våre nettsider.