Lønn og arbeidsvilkårArbeidstidsbestemmelsene (ATB)

Arbeidstidsbestemmelsene (ATB)

Her finner du informasjon om arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB).

Fokusområde, Arbeidstidbestemmelse

Bakgrunn

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 utgjør bestemmelser vedrørende arbeidstid for norske arbeidstakere.

Loven bygger på EUs arbeidstidsdirektiv. Rammeverket for arbeidstid er slik på mange måter et felles europeisk felles anliggende.

Rammene i arbeidsmiljøloven skal sikre norske arbeidstakere et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsliv.

ATB i politiet

Noen virksomheter har behov for å kunne drifte med noe større fleksibilitet enn de rammene arbeidsmiljøloven tillater. Politiet er en slik virksomhet. I slike tilfeller gis det i loven anledning for partene å avtale unntak fra vernebestemmelsene, og vilkår for bruk av unntak.

Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er en slik avtale.

  • ATB er en særavtale med hjemmel i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet balanseres mot arbeidstagernes behov for vern og hvilebestemmelser.
  • ATB har normalt en varighet på to år av gangen, avhengig av hva partene avtaler.

Formålet med ATB-avtalen er dermed å regulere arbeidstiden og med det sikre fleksibilitet, tilgjengelighet, tilfredsstillende beredskap og en effektiv polititjeneste, og å sette vilkår for overtidstjeneste og tjeneste på ubekvem arbeidstid i politi- og lensmannsetaten og Politiets sikkerhetstjeneste.

Arbeidstidsordningene i avtalen kan samtidig ikke tolkes eller praktiseres slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Unntak fra arbeidsmiljøloven må kun benyttes der det er et klart tjenstlig behov for det.

Det eksisterer i dag to ATB-avtaler i politiet: én for påtalejurister og én for resten av de ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Lederavtalen

Mange av våre ledermedlemmer har uregulert arbeidstid, og er dermed omfattet av særavtale om uregulert arbeidstid for enkelte ledere i politi- og lensmannsetaten (lederavtalen). Den regulerer godtgjørelse for ledere som er omfattet av den.

Denne løper til noen av partene sier den opp. Ingen av partene har per 01.01.18 signalisert ønske om å si den opp. Dette vurderes fortløpende av partene.

Resolusjon om ATB

Under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:

I særavtale om arbeidstidsbestemmelsene for politiet har Politiets Fellesforbund samtykket til betydelige unntak fra vernereglene i arbeidsmiljøloven. Nå opplever Politiets Fellesforbund at arbeidsgiver i stadig økende grad forsøker å utvide disse unntakene ved å endre praksis. Denne praktiseringen, i tillegg til de allerede avtalte unntakene, fører til en uforsvarlig stor belastning for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund aksepterer ikke at HMS-hensyn må vike for arbeidsgivers iver etter økonomiske innsparinger. Det er både uetisk og provoserende at vi har en arbeidsgiver som er villig til å bryte bestemmelser i ATB for å spare penger på bekostning av våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund tvinges nå til å revurdere omfanget av de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven.

Vedtatt den 16.11.2021.