Temaområder

Arbeidstidsbestemmelsene (ATB)

Her finner du informasjon om arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB).

Fokusområde, Arbeidstidbestemmelse

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 utgjør bestemmelser vedrørende arbeidstid for norske arbeidstakere.

Loven bygger på EUs arbeidstidsdirektiv, så rammeverket for arbeidstid er på mange måter et felles europeisk felles anliggende.

Rammene i arbeidsmiljøloven skal sikre norske arbeidstakere et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsliv.

Noen virksomheter er i sin natur av en slik karakter at man har behov for å kunne drifte med noe større fleksibilitet enn de rammene arbeidsmiljøloven tillater. Politiet er en slik virksomhet. I slike tilfeller gis det i loven anledning for partene å avtale unntak fra vernebestemmelsene, og vilkår for bruk av unntak.

Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er en slik avtale.

  • ATB er en særavtale med hjemmel i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet balanseres mot arbeidstagernes behov for vern og hvilebestemmelser.
  • ATB har normalt en varighet på 2 år av gangen, avhengig av hva partene avtaler.

Det eksisterer i dag to ATB-avtaler i politiet. Én for påtalejurister og én for resten av de ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Mange av våre ledermedlemmer har uregulert arbeidstid, og er dermed omfattet av lederavtalen. Denne løper til noen av partene sier den opp. Ingen av partene har pr. 01.01.18 signalisert ønske om å si den opp. Dette vurderes fortløpende av partene.

DOKUMENTER
Særavtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten (PDF)
Lederavtale (31.01.2013–) (PDF)
ATB-protokoll for juristene (19.12.2017) (PDF)
ATB-protokoll for politiet (19.12.2017) (PDF)