Arbeidstidsbestemmelsene (ATB)

Her finner du informasjon om arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB).

N 6ru J6 K Ao HD
Se video om ny ATB-avtale

23.02.2024: ATB og flere nye avtaler på plass

Partene i politiet er kommet til enighet om en ny avtale om arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politiet, i tillegg til flere andre, viktige avtaler. Ny ATB-avtale vil ha virkning fra 1. juni 2024. Eksisterende avtale prolongeres fram til det. Les mer >

05.03.2024: Se video om ny ATB-avtale >

Bakgrunn

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 utgjør bestemmelser vedrørende arbeidstid for norske arbeidstakere.

Loven bygger på EUs arbeidstidsdirektiv. Rammeverket for arbeidstid er slik på mange måter et felles europeisk felles anliggende.

Rammene i arbeidsmiljøloven skal sikre norske arbeidstakere et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsliv.

ATB i politiet

Noen virksomheter har behov for å kunne drifte med noe større fleksibilitet enn de rammene arbeidsmiljøloven tillater. Politiet er en slik virksomhet. I slike tilfeller gis det i loven anledning for partene å avtale unntak fra vernebestemmelsene, og vilkår for bruk av unntak.

Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er en slik avtale.

  • ATB er en særavtale med hjemmel i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet balanseres mot arbeidstagernes behov for vern og hvilebestemmelser.
  • ATB har normalt en varighet på to år av gangen, avhengig av hva partene avtaler.

Formålet med ATB-avtalen er dermed å regulere arbeidstiden og med det sikre fleksibilitet, tilgjengelighet, tilfredsstillende beredskap og en effektiv polititjeneste, og å sette vilkår for overtidstjeneste og tjeneste på ubekvem arbeidstid i politi- og lensmannsetaten og Politiets sikkerhetstjeneste.

Arbeidstidsordningene i avtalen kan samtidig ikke tolkes eller praktiseres slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Unntak fra arbeidsmiljøloven må kun benyttes der det er et klart tjenstlig behov for det.

Det eksisterer i dag to ATB-avtaler i politiet: én for påtalejurister («Særavtale om arbeidstidsbestemmelser for påtalejurister i politi- og lensmannsetaten») og én for resten av de ansatte i politi- og lensmannsetaten («Særavtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten»).

Gjeldende avtale trådte i kraft fra 1.1.2018 og gjaldt frem til 31.12.2019. Den løp deretter videre for ett år av gangen så lenge ingen av partene sa den opp. Det er tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

Politiets Fellesforbund sa opp ATB til reforhandling i september 2023. Det ble enighet mellom partene om ny ATB-avtale i februar 2024. Du finner ny ATB og flere nye avtaler her eller nederst på denne siden.

Endring: § 3-6 ble opphevet i 2020

§ 3-6 i opprinnelig avtale ble opphevet ved avtale 30.04.20 med virkning fra 01.06.20.

Lederavtalen

Mange av våre ledermedlemmer har uregulert arbeidstid, og er dermed omfattet av særavtale om uregulert arbeidstid for enkelte ledere i politi- og lensmannsetaten (lederavtalen). Den regulerer godtgjørelse for ledere som er omfattet av den.

Gjeldende avtale trådte i kraft fra 1.4.2013 og gjaldt frem til 31.12.2015. Den løp deretter videre for ett år av gangen så lenge ingen av partene sa den opp. Det er tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

Det ble enighet mellom partene om flere nye avtaler i februar 2024, inkludert ny avtale for ansatte med uregulert arbeidstid. Du finner den og flere nye avtaler her eller nederst på denne siden.

Landsmøte 2020: Resolusjon om ATB

Under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:

I særavtale om arbeidstidsbestemmelsene for politiet har Politiets Fellesforbund samtykket til betydelige unntak fra vernereglene i arbeidsmiljøloven. Nå opplever Politiets Fellesforbund at arbeidsgiver i stadig økende grad forsøker å utvide disse unntakene ved å endre praksis. Denne praktiseringen, i tillegg til de allerede avtalte unntakene, fører til en uforsvarlig stor belastning for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund aksepterer ikke at HMS-hensyn må vike for arbeidsgivers iver etter økonomiske innsparinger. Det er både uetisk og provoserende at vi har en arbeidsgiver som er villig til å bryte bestemmelser i ATB for å spare penger på bekostning av våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund tvinges nå til å revurdere omfanget av de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven.

Vedtatt den 16.11.2021.

❗Nye avtaler fra 2024

Partene er kommet til enighet om en ny avtale om arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politiet. Ny avtale vil ha virkning fra 1. juni 2024. Eksisterende avtale prolongeres fram til det. Under finner du både eksisterende og nye avtaler.

Kontaktpersoner

Espen Sjeggestad

Espen Sjeggestad

Forbundssekretær
Mari Hauknes

Mari Hauknes

Forbundssekretær