Et skritt nærmere identitetsskjerming

Linda Verdal 3 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Regjeringen oppnevner nå et eget utvalg som skal vurdere identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen. Utvalget skal ledes av Asbjørn Strandbakken, professor ved Universitetet i Bergen.

– At regjeringen nå oppnevner et eget utvalg som skal vurdere identitetsskjerming for ansatte i politiet er en viktig milepæl i prosjektet, sier Linda Verdal i Politiets Fellesforbund.

Hun har vært prosjektleder for fagforeningens «Prosjekt identitetsskjerming», som ble opprettet i januar 2021. Hun fortsetter:

– Vi har gjennom spørreundersøkelser avdekket til dels store utfordringer knyttet til eksponeringen av politiansattes identitet. Ikke bare rammer det den enkelte ansatte, men vi har også eksempler på at dette rammer familiemedlemmer. Dette er svært alvorlig, sier Verdal.

Hun forteller at behovet for identitetsskjerming særlig oppstår i forbindelse med bruk av tvangsmidler som pågripelser, beslag og ransaking.

– Det oppstår ofte situasjoner i etterkant hvor politiansatte blir truet som konsekvens av at kriminelle kjenner identiteten deres. Vi har også informasjon om at flere politiansatte reserverer seg for å gå inn i enkelte miljøer, sier Linda Verdal.

Forventninger

Politiets Fellesforbund har nå en stor forventning til at utvalget skal klare å balansere politiansattes behov for vern av identitet med samfunnets behov for kontroll, gjennom konkrete forslag til lov- og regelendringer.

– Vi må få en skjerming som gir bedre beskyttelse for politiansatte for å stå i det tøffe yrket vi faktisk utøver. Dersom noen urettmessig misbruker politiansattes identitet, må dette gjøres straffbart. Det er vårt overordnede mål og absolutte krav i denne saken, understreker Linda Verdal på vegne av Politiets Fellesforbund.

Regjeringen har lyttet til vårt krav

«Ansatte i politiet har over tid påpekt at de og deres familier altfor ofte utsettes for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding knyttet til etableringen av ID-utvalget.

ID-utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i de to etatene. Det skal ha minst to innspillsmøter med de største fagforeningene i Kriminalomsorgen, politiet og påtalemyndigheten.

Utredning klar i 2024

Utredningen skal leveres senest innen utløpet av januar 2024.

I tillegg til utvalgslederen – jusprofessor Asbjørn Strandbakken fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen – består utvalget av førsteamanuensis Ingvild Bruce fra Politihøgskolen og tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus fra Salten og Lofoten tingrett.

– Ansatte i politiet og kriminalomsorgen går hver dag på jobb for å gjøre samfunnet vårt tryggere. At det rapporteres om trusler mot enkeltpersoner og familiene deres tar jeg på største alvor. Slike hendelser er alvorlige for dem som utsettes for dem, og kan på sikt også gjøre det vanskelig for etatene å ivareta samfunnsoppdraget, sier justisminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen til departementet og legger til:

– Det er viktig for meg at dette utvalget skal samarbeide og lytte til fagforeningene. Vi har behov for en grundig vurdering av om samfunns- og trusselutviklingen tilsier bedre muligheter for skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen.

Mehl understreker samtidig at det bør være størst mulig grad av åpenhet omkring offentlig myndighetsutøvelse.

– Dette er viktig for å opprettholde tillit og kontrollen fra allmenheten, sier Mehl.