Setter ned et utvalg for å sikre bedre identitetsskjerming

Verdal bilde

Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med at regjeringen nå innfrir vårt krav og setter ned et utvalg for å utrede behovet for en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte.

– Dette er en svært viktig milepæl i arbeidet for bedre identitetsskjerming av politiansatte. Vi har arbeidet med denne saken i et par år politisk og det er viktig at vi nå blir hørt. Altfor mange av våre medlemmer blir utsatt for trusler og ubehagelige hendelser som følge av sin jobb i politiet, sier forbundssekretær og prosjektleder, Linda Verdal.

Utsettes for trusler og ubehagelige hendelser

Politiet er på jobb for å sikre trygghet og rettsikkerhet for andre. Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for trusler og represalier, og rett til et privatliv. Altfor ofte utsettes politiansatte og deres familier for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet.

– Vi gjennomførte nylig en medlemsundersøkelse som viser at nær seks av ti ansatte i politiet frykter at noe skal skje med dem eller familien som kan være knyttet til jobben som politiansatt. Like mange har faktisk mottatt trusler, enten i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller familien, sier Verdal.

Bekymret for konsekvensene

Politiets Fellesforbund er bekymret for konsekvensene det vil ha for samfunnet om politiansattes identitet ikke skjermes bedre enn det gjøres i dag.

– Når konsekvensene blir så store for de politiansatte og deres familier kan vi risikere at de ansatte vil vegre seg mot å gå inn i enkelte oppdrag fordi prisen å betale er for høy. Dette vil på sikt kunne gå ut over tryggheten og rettsikkerheten i samfunnet. Sånn kan vi ikke ha det, sier Verdal.

Dagens lovverk er oppstykket og utilstrekkelig og dekker ikke politiansattes behov for identitetsskjerming.

– I tillegg er kunnskapsnivået om når, hvordan og hvorfor behovet for identitetsskjerming oppstår, lavt. Selv i de sakene det blir tatt grep for å skjerme identiteten tidlig i saksgangen, blir identiteten eksponert senere i saksprosessen, sier Verdal.

Justisministeren lover utredning

Justisminister Emile Enger Mehl bekreftet onsdag at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se nærmere på behovet for en lovendring. Mehl er enig med Politiets Fellesforbund at det haster og komme i gang med arbeidet, og sa til NRK Dagsrevyen at de ville sette ned et utvalg før sommeren.

– Politiets Fellesforbund forventer at arbeidet kommer i gang før sommerferien slik justisministeren nå har lovet. Det er viktig å finne en god balanse mellom samfunnets behov for kontroll av politiet versus politiansattes behov for identitetsskjerming. Vi kan se for oss to samvirkende strategier: Det ene er regel- og praksisendringer som gjør det vanskeligere å få tilgang til tjenestepersonenes identitet. Det andre er å gjøre det vanskeligere og også straffbart å foreta krenkende bruk av de opplysninger man har fått, eller har tilgang til, sier Verdal.

Medlemsundersøkelse bekrefter behovet

I februar 2022 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer med spørsmål om trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. Over 4500 medlemmer svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen avdekket et stort omfang:

  • Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet.
  • Nær seks av ti har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.
  • Over tre av ti har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.
  • Nær syv av ti har som følge av jobben som politiansatt, tatt forholdsregler med hensyn til sikkerheten, ut over det som er vanlig å gjøre.
  • 15 % har opplevd å bli hengt ut eller sjikanert på sosiale medier som følge av jobben i politiet.
  • 7,6 % har forsøkt å fjerne innlegg på sosiale medier der de er nevnt eller hengt ut som politiansatt.
  • 6,4 % har opplevd at noen har hentet ut opplysninger fra arbeidsgiver om dem som følge av en straffesak de har jobbet med.