Gjennomslag for identitetsskjerming

Vagslid Og Bolstad Landsmote

Lene Vågslid, leder av justiskomiteen (Ap), og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, under landsmøtet 2018.

Justiskomiteen innstiller på flere positive endringer av politimeldingen. – Særlig vil gjennomslag for full identitetsskjerming bidra til å gjøre politiet til et trygt sted å jobbe, sier Sigve Bolstad.

Justiskomiteen har nå behandlet politimeldingen og avgitt sin innstilling. Den skal så behandles i Stortinget tirsdag neste uke, og først da blir det klart hvilke vedtak Stortinget til slutt ender på.

En svært positiv nyhet i innstillingen er at et flertall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ønsker å sikre full identitetsskjerming for politiansatte, i forbindelse med forslag til ny straffeprosesslov.

– Framtidens politi må være et trygt sted å jobbe for de dyktige ansatte i politi- og lensmannsetaten. Full identitetsskjerming gjennom hele straffesakskjeden vil sørge for mindre mulighet for at politiet utsettes for trusler og uønskede hendelser i privatlivet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund har jobbet med denne problematikken over tid, og mener det er på høy tid med en endring av dagens lovverk.

– Politiet er på jobb for samfunnet som polititjenestepersoner, ikke som privatpersoner. Politiansatte og deres familier må ikke ende opp med å personlig ta konsekvensene av yrkesutøvelsen. Derfor har vi krevd at den nye straffeprosessloven sikrer full identitetsskjerming for politiansatte. Innstillingen er helt i tråd med våre krav og innspill, sier Bolstad.

Nå forventer Politiets Fellesforbund at partiene på Stortinget følger opp justiskomiteens innstilling, og får dette på plass.

– Dersom dette går gjennom i neste ukes stortingsbehandling er det et godt og viktig gjennomslag for en av våre politisk prioriterte saker. Så avventer vi også forslaget regjeringen da vil utforme, men dette vil være en begynnelse på å gjøre politiyrket tryggere for de ansatte som opplever trusler, represalier og uønskede hendelser, sier Bolstad.

Identitetsskjerming er en av Politiets Fellesforbunds seks prioriterte saker for stortingsvalget 2021.

– Dette føyer seg inn i en rekke av saker der Politiets Fellesforbund gjennom godt politisk håndverk og systematisk påvirkningsarbeid får viktige gjennomslag i våre prioriterte saker. Andre eksempler er yrkesskadesaken og at koronastillingene blir faste, sier Bolstad.

UP består

Regjeringen foreslo i politimeldingen å gjøre en vurdering av Utrykningspolitiets (UP) oppgaver og ressurser. En enstemmig komité innstiller på å be regjeringen bevare dagens organisering av UP.

– Det er positivt. UP spiller en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Vi har blant Europas sikreste veier, og det systematiske arbeidet UP gjør langs norske veier har avgjørende betydning for å opprettholde det, sier Bolstad.

Det foregår for tiden en prosess hvor tittelen «lensmann» skal gjøres kjønnsnøytral. Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen deler Politiets Fellesforbunds syn på at en eventuell kjønnsnøytralisering av tittelen ikke skal ha en materiell betydning og at endringer utover tittelen hører hjemme i forhandlingene mellom partene. De forutsetter derfor at regjeringen sørger for at den eventuelle navneendringen ikke får materielle konsekvenser.

– Dette er i tråd med Politiets Fellesforbunds syn i saken, og det er positivt at det kommer et slikt signal, sier Bolstad.

Åpner for å gjenåpne politiarrester

Et flertall i komiteen (Ap, Frp, Sp og SV) innstiller også på å be regjeringen gjenåpne de arrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger.

– Det kan være riktig å gjenåpne visse arrester, der man ser at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport fram og tilbake til arrester. Det er viktig at man finner fram til best mulig løsninger lokalt, men man må unngå at operative politipatruljer bruker mye tid på transport til arresten, sier Bolstad.

Høyre og Fremskrittspartiet holder fast på forslaget om å la private aktører utføre fangetransport på vegne av politiet. Det er Politiets Fellesforbund fortsatt kritisk til.

– Det er en dårlig idé å la private utføre slike politioppgaver. Høyre og Frp sier imidlertid at en annen mulighet er å la arrestforvarere ansatt i politidistriktene utføre oppgaven, og det å utvikle arrestforvarerfaget videre er noe vi er positive til, sier Bolstad.

Utvikling av digitale løsninger

Komiteens flertall (Ap, Frp, Sp og SV) går inn for å modernisere det nasjonale våpenregisteret med digital våpenforvaltning. Videre ligger regjeringens ønske om å innføre en plikt for tilbydere av ekomtjenester å lagre IP-adresser, slik at politiet kan få tilgang til IP-adressene for å bekjempe kriminalitet, fast.

– At man både digitaliserer politiets forvaltning og gir politiet tilgang til nye redskaper til bruk i etterforskning av digital kriminalitet er svært positiv, og Politiets Fellesforbund vil støtte videre utvikling av digitale løsninger som bidrar til å løse politiets oppgaver, sier Bolstad.

Arbeiderpartiets medlemmer av komiteen løfter også arbeidet med kultur og ledelse i politiet, og mener det bør bekymre regjeringen når Politiets Fellesforbund advarer sine medlemmer mot å varsle i politiet. Disse medlemmer viser til forslaget om å etablere et eget varslerombud.

– Vi har kommet et stykke på vei, men det gjenstår fremdeles mye for å sikre et tilstrekkelig varslingsvern og å hente ut den samfunnsmessige gevinsten varsling har. Politiets Fellesforbund mener at noe av det viktigste å få på plass, er et uavhengig varslingsombud, sier Bolstad.

Skal ivareta politiprofesjonen

Politiets Fellesforbund har allerede vært tett på under behandlingen av politimeldingen, blant annet gjennom deltagelse i høringen komiteen holdt i høst, og vil også følge meldingen helt gjennom stortingsbehandlingen neste uke.

– Deretter er det regjeringens oppfølging av vedtakene som vil ha betydning for etaten, og vi vil naturligvis fortsatt følge nøye med på utviklingen framover. Vi har fått positive gjennomslag, men de skal gjennomføres i praksis og vi har dessuten fortsatt mange ting vi skal jobbe med for våre medlemmer, sier Bolstad.

Han trekker fram ivaretagelse av politiprofesjonen som viktig i tiden framover.

– Vi har i dag mange dyktige sivile ansatte som løser viktige arbeidsoppgaver for etaten. Så må det også i framtiden være slik at vi har politi i politiet, og derfor skal vi jobbe for en både faglig og politisk utvikling av politiprofesjonen som ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Bolstad.