Ett skritt nærmere flere faste ansettelser

Sparkesykkelpatrulje og tarn politi i fokus (beskjært)

Politiets Fellesforbund har krevd 400 faste ansettelser, og er kritisk til fortsatt stor bruk av midlertidige ansettelser i politiet, at det tar for lang tid å ansette flere politifolk i faste stillinger, men er glad for at det nå kommer mer penger målrettet til å styrke etaten med faste stillinger.

Helt siden koronaen medførte behov for flere politifolk på jobb for grense- og pandemihåndtering i mars 2020 har flere hundre politifolk gått i midlertidige stillinger, i kortere og lengre perioder. Selv om det har gitt mange ferdigutdannete politifolk en relevant jobb, gir det store utfordringer med bruk av midlertidighet i etaten.

– Det er uholdbart at folk skal gå i usikre, midlertidige stillinger over lang tid. Det gir ingen forutsigbarhet for våre unge kolleger, og gir et dårlig første møte med politietaten som arbeidsgiver. Nå har pandemien påvirket oss i over halvannet år og vist at det er behov for å varig styrke politiet med flere faste stillinger, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Må øke bemanningen i politiet

Totalt kommer det nå 48 midlertidige stillinger til, fordelt på 40 til Øst politidistrikt og 8 til Sør-Øst politidistrikt.

– Selv om politidistrikt med store grenseoverganger har blitt mest påvirket, så har hele politietaten måttet ansette folk midlertidig for å løse samfunnsoppdraget under koronatiden. Vi har stått lenge i en ekstraordinær situasjon med pandemi, og noen distrikter er mer berørt enn andre, men situasjonen viser at politiet verken har vært eller er godt nok bemannet. Det kan ikke fortsette slik, nå må vi få på plass flere faste stillinger, slår Bolstad fast.

146 faste stillinger

Politiets Fellesforbund krever at politibemanningen økes, både for å styrke beredskapen over hele landet og for å bedre den lokale tilstedeværelsen der folk bor. Nå kommer det totalt 146 nye, faste politistillinger til distriktene.

Som begrunnelse for flere faste stillinger nå oppgir Politidirektoratet smittetrykket i samfunnet samt sannsynligheten for økt fravær blant og høyere belasting på politibetjenter.

– Politiets Fellesforbund mener derimot dette viser at grunnbemanningen har vært og er for lav til at politiet klarer løse samfunnsoppdraget. Vi er glade for at det nå kommer flere faste stillinger, sier forbundsleder Bolstad.

55 av disse kommer for å holde tritt med befolkningsveksten og opprettholde bemanningen på to polititjenestepersoner per tusen innbyggere, finansiert med 68,2 millioner bevilget i statsbudsjettet.

Viktig med ryddige prosesser videre

Politiets Fellesforbund er spesielt opptatt av ryddige prosesser i det videre arbeidet med ansettelser i etaten og den daglige ivaretagelsen av de ansatte.

– En krevende pandemitid vil igjen stille store krav til etterlevelse og vil utfordre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser det spesielt ved endret arbeidstid. Det er og vil være en stor belastning på våre medlemmer, som jobber for å løse et viktig samfunnsoppdrag. Vi har derfor en klar forventning om at det gjennomføres formelle og gode rekrutteringsprosesser, i tråd med lov- og avtaleverket, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund opprettholder sitt krav om 400 faste ansettelser og tar dette med seg videre inn i drøftingene om politibudsjettet for neste år, som gjennomføres i midten av februar 2022.

– Vi er veldig glade for at det kommer flere faste stillinger, det har vi påpekt behovet for lenge. Altfor mange politistudenter går uten relevant jobb eller i en usikker midlertidig stilling i politiet. Hver eneste ny fast stilling vil hjelpe på, men når det senest denne uka var 124 søkere til én politibetjentstilling i Nordland, så vil fortsatt mange dyktige politiutdannete gå en usikker tid i møte. Det må flere faste stillinger på plass i politiet, konkluderer Bolstad.