Krever at 400 koronastillinger blir faste

Folk og bil 4

I fjor ble det klart at de 400 midlertidige koronastillingene i politiet skulle gjøres om til faste stillinger. Fortsatt har ingenting skjedd. – Nå må dette komme på plass snarest mulig, krever Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

400 politistillinger ble opprettet midlertidig for å styrke grensekontrollen under pandemien. Politiets Fellesforbund jobbet hardt for at disse skulle bli faste og fullfinansierte, og på statsbudsjettet for 2021 ble det klart at politiet fikk beholde de såkalte koronastillingene gjennom en egen bevilgning på 477,8 millioner i statsbudsjettet.

Mange av de midlertidige ansatte ved grensekontrollene har kontrakt som utløper om få dager og vet derfor ikke om de har jobb etter nyttår.

– Vi har fått en del henvendelser fra fortvilte medlemmer som går en usikker tid i møte. Det tar vi på største alvor, sier forbundslederen.

Han påpeker at Politiets Fellesforbund hele veien har støttet Politidirektoratet når det gjelder beredskapsperspektivene og behovene for ressurser på grensene, men at man nå har satt ned foten for denne midlertidigheten.

– Politiets Fellesforbund krever at de 400 stillingene nå blir faste. Vi ønsker å se på en ny fordeling mellom distriktene, ikke en fordeling som kun er knyttet til grenseoppdraget. Det er fortsatt et behov for å bistå på grensen, men det er et mer stabilt behov enn det var i begynnelsen av pandemien, sier Bolstad.

Politidirektoratet: Midlene er fordelt

Politidirektoratet påpeker overfor Politiforum at politiet fikk 477,8 millioner på 2021-statsbudsjettet for å videreføre forsterkningsressursene til grenseoppdraget.

– Det var en forutsetning i bevilgningen at midlene skulle gå ut til politistasjonene for å styrke førstelinja og lokal tilstedeværelse etter at grenseoppdraget var avsluttet. Midlene er nå i stor grad fordelt til distriktene og det er opp til politimestrene lokalt å disponere over disse, etter de føringer som ligger til grunn for bevilgningen, sier Roger Bjerke, leder av styringsavdelingen i Politidirektoratet, til Politiforum.

– Grunnlag for faste ansettelser

Samtidig mener flere politidistrikter at de ikke har mottatt disse midlene. Politiets Fellesforbund har gjennomført dokumentanalyser som viser at distriktene har fått budsjettildelinger for ansettelse av minimum de 400 stillingene i 2021.

– Politidistriktene har fått videreført tildelingen på 477,8 millioner i statsbudsjettet for 2022 som er en permanent styrking av rammebudsjettet til politiet i årene framover. Dette tilsvarer hele beløpet som ble gitt i statsbudsjettet til viderefinansiering av forsterkningsressursene fra 2020. Nå skal vi drøfte 2022-budsjettet med Politidirektoratet. I tillegg har den nye regjeringen bevilget 200 millioner kroner til en ekstra satsning på politiet. Grunnlaget for faste ansettelser er på plass, sier Sigve Bolstad.

Må komme på plass raskt

Politiets Fellesforbund er opptatt av å skape forutsigbarhet for sine medlemmer gjennom redusert midlertidighet og forutsigbare rammebetingelser.

– Det er viktig at disse 400 faste kommer på plass så snart som mulig. De midlertidige stillingene kan ikke gjøres om til faste, men det må foregå i formelle rekrutteringsprosesser. Her vil Politiets Fellesforbund være en viktig bidragsyter. Samtidig som vi er opptatt av lokal autonomi og lokale drøftinger, sier forbundslederen.

Stramme budsjetter

Han kritiserer ikke politidistriktene for at pengene har blitt brukt på andre ting enn å ansette folk, men mener at dette kun er et bevis på hvor stramme budsjettene egentlig er der ute.

– Det er ingen tvil om at det enkelte politidistrikt selv må bestemme hva de har behov for å bruke penger på. Det er både riktig og viktig. Noen distrikt har hatt store etterslep, mens andre har brukt pengene på lønn eller kjøretøy. Kanskje er kravet om to politifolk per tusen innbyggere for lavt, sier Bolstad, som samtidig påpeker at Politiets Fellesforbund vil fortsette å jobbe for at de som går ut av Politihøgskolen får jobb.