Viktige gjennomslag da Politimeldingen ble vedtatt

Stortinget Norway Foto Andreas Haldorsen CC BY SA 4 0via Wikimedia Commons

Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Stortinget har nå blant annet vedtatt å bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet og å sikre full identitetsskjerming for politiansatte.

– Nå forventer Politiets Fellesforbund at man når målet med hele nærpolitireformen: Å få på plass et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han forteller at man så langt ikke har lyktes med målet om at politiet skal komme tettere på befolkningen.

– Kompetansemiljøene og den spisse beredskapen i norsk politi er styrket, uten at man har fått på plass den lokale tilstedeværelsen og hverdagsberedskapen som trengs, sier Bolstad.

Allerede da justiskomiteen kom med sin innstilling forrige uke ble det klart at det ville bli viktige gjennomslag for Politiets Fellesforbund i behandlingen av Politimeldingen («Meld. St. 29 (2019–2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden»).

– Vi er glade for at vi er blitt lyttet til i mange av våre viktige saker som vi har jobbet med over lang tid. Politiets Fellesforbund er og skal fortsette å være en sterk premissleverandør i utformingen av fremtidens politi, sier forbundslederen.

Utvikling av kompetanse nødvendig

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for hvordan framtidens politi skal være.

– Politiet endres i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen. Det betyr igjen at politiets kompetanse og kapasitet må videreutvikles for å kunne håndtere oppgavene best mulig. Politiets Fellesforbund er opptatt av å bevare politi- og generalistrollen, samtidig som vi ser behovet for annen, spesifikk kompetanse for å sikre komplementær kompetanse og økt kapasitet. Sivilt ansette utgjør en viktig del av politiets beredskap, sier Sigve Bolstad.

Han trekker fram at utdannelsen på Politihøgskolen er blant de beste i verden.

– Selv om det vil være behov for også annen kompetanse i etaten fremover er det viktig å ikke rokke ved grunnutdanningen. For å øke antallet spesialister bør man derfor se på muligheten for påbygging av grunnutdanningen gjennom etter- og videreutdanning, sier Bolstad.

Forbundslederen tror det også i framtiden vil være behov for både sivile og politiutdannede i politi- og lensmannsetaten.

– Vi har i dag mange dyktige sivile ansatte med verdifull kompetanse som løser viktige arbeidsoppgaver for etaten. Så må det også i framtiden være slik at vi har politi i politiet, og derfor skal vi jobbe for en både faglig og politisk utvikling av politiprofesjonen som ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sigve Bolstad.

UP bevares, politiarrester kan bli gjenåpnet

Vedtaket innebærer at dagens organisering av Utrykningspolitiet (UP) bevares.

– Det er positivt. UP spiller en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Vi har blant Europas sikreste veier, og det systematiske arbeidet UP gjør langs norske veier har avgjørende betydning for å opprettholde det, sier Bolstad.

Stortingsvedtaket åpner også for å å gjenåpne politiarrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger.

– Det kan være riktig å gjenåpne visse arrester, der man ser at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport fram og tilbake til arrester. Det er viktig at man finner fram til best mulig løsninger lokalt, sier forbundslederen.

Et forslag Politiets Fellesforbund er uenig i er at private aktører skal utføre fangetransport.

– Det er en dårlig idé å la private utføre slike politioppgaver. Høyre og Frp sier imidlertid at en annen mulighet er å la arrestforvarere ansatt i politidistriktene utføre oppgaven, og det å utvikle arrestforvarerfaget videre er noe vi er positive til, sier Sigve Bolstad.

Nye, digitale løsninger

Et forslag om å modernisere det nasjonale våpenregisteret med digital våpenforvaltning ble vedtatt, og regjeringens ønske om å innføre en plikt for tilbydere av ekomtjenester til å lagre IP-adresser ble også støttet av Stortinget.

– At man både digitaliserer politiets forvaltning og gir politiet tilgang til nye redskaper til bruk i etterforskning av digital kriminalitet er svært positivt, og Politiets Fellesforbund vil støtte videre utvikling av digitale løsninger som bidrar til å løse politiets oppgaver, sier Bolstad.

Forslaget om å etablere et eget varslerombud fikk ikke tilslutning i Stortinget denne gang.

– Vi har kommet et stykke på vei, men det gjenstår fremdeles mye for å sikre et tilstrekkelig varslingsvern og å hente ut den samfunnsmessige gevinsten varsling har. Politiets Fellesforbund mener at noe av det viktigste å få på plass, er et uavhengig varslingsombud, og vil fortsatt arbeide for det, sier forbundslederen.

Disse forslagene ble i dag vedtatt i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at hovedstatistikken over drap begått i Norge inneholder en fullstendig oversikt over alle drap.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at alle landets politidistrikt setter i verk umiddelbare tiltak for å avverge og bekjempe gjengkriminalitet, herunder sørger for at alle politidistrikt har tilstrekkelig operativt personell til å sikre høy tilstedeværelse i utsatte områder.
  • Stortinget ber regjeringen gjenåpne de arrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet i dag bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger.
  • Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister som legges til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen.
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til ny straffeprosesslov sikre full identitetsskjerming for politiansatte.
  • Stortinget ber regjeringen igangsette planleggingen av ny politihøgskole og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Se Politimeldingens behandling i Stortinget her >

En rekke andre forslag ble også fremmet, men fikk ikke flertall i Stortinget. Politiets Fellesforbund vil nå følge med på utviklingen fremover med argusøyne.

– Det er regjeringens oppfølging av vedtakene som vil ha betydning for etaten. Vi har fått positive gjennomslag, men de skal også gjennomføres i praksis. Vår viktigste oppgave er våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og det tar vi på høyeste alvor. Vi har fortsatt mange ting vi skal jobbe med for våre medlemmer, sier forbundsleder Sigve Bolstad.