Positiv utvikling i varslervernet

Sigve Bolstad #05

De siste årene er varslervernet styrket, og nå vil regjeringen forbedre behandlingen av saker om gjengjeldelse. – Det er positivt, men samtidig er vi utålmodige på å få ytterligere forbedringer på plass, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Forslaget går ut på at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle denne typen tvister.

Politiets Fellesforbund mener at opprettelse av en egen, uavhengig tvisteløsningsnemnd for varsling er den beste løsningen, men er samtidig positive til at man nå har kommet et steg videre med forslag om et lavterskeltilbud. Både Politiets Fellesforbund og Unio støtter derfor høringsforslaget i sine høringsuttalelser.

– Varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. Når også arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra i år, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere, sier Unios fagsjef Henrik Dahle på Unios nettsider.

Tillitvekkende håndtering avgjørende

Varsling er av stor verdi for samfunnet. Politiets Fellesforbund har derfor ved gjentatte anledninger, og gjennom flere alvorlige varslingssaker, krevd at vern av varslere og rutiner for håndtering av varslingssaker må forbedres og styrkes.

Forskning viser at halvparten av alle arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold, velger å ikke varsle, i frykt for gjengjeldelse. For å endre dette må varsler behandles tillitvekkende og habilt. Den som varsler om kritikkverdige forhold, må også bli tilstrekkelig ivaretatt i prosessen. Det kan igjen føre til at andre som er vitne til kritikkverdige forhold, også tør å ta risikoen med å varsle.

– Politi- og lensmannsetaten har fått på plass nasjonale rutiner for varsling. På tross av dette har vi mange eksempler på at politiet som etat ikke er i stand til å håndtere varslingssaker på en habil og troverdig måte. Det må både jobbes med å bygge kunnskap og kompetanse i hvordan varslingssaker skal håndteres og med kultur og ledelse, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Krever nasjonalt varslingsombud

Samfunnsnytten av å avdekke kritikkverdige forhold i arbeids- og samfunnsliv er enorm. Det kan gi store årlig besparelser i tillegg til høyere kvalitet og bedre arbeidsmiljø, men lovverk og organisatoriske rammer mangler. Politiets Fellesforbund krever derfor at det etableres et nasjonalt varslingsombud.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, men det gjenstår fremdeles mye for å sikre et tilstrekkelig varslingsvern og å hente ut den samfunnsmessige gevinsten varsling har. Den siste tids utvikling er positiv, men det må ytterligere forbedringer på plass for at man skal ha trygghet for å ikke oppleve gjengjeldelse som følge av varsler om kritikkverdige forhold. Politiets Fellesforbund mener at noe av det viktigste å få på plass, er et uavhengig varslingsombud, sier Bolstad.