Reagerer på «frivillige» HMS-rutiner

Stevnevitne på oppdrag (NB: kniv i hånda) sivil

Foto: Torkjell Trædal

Et nytt skriv fra Politidirektoratet sier nylig vedtatte HMS-rutiner for ansatte med sivile funksjoner kun er ment som «anbefalinger».– Det går ikke an. Å sikre de ansatte en trygg og forsvarlig arbeidshverdag kan ikke være frivillig, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund har over tid vært bekymret for sikkerheten til sivilt ansatte i norsk politi. Det var derfor positivt at den nye sikkerhetsrutinen for medarbeidere i sivile funksjoner slo fast at det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten og at politidistriktene skal tilrettelegge og drive sin virksomhet slik at det ikke oppstår skade på personell.

– Vi har mange dyktige sivilt ansatte i politiet som utfører viktige oppgaver på vegne av samfunnet. Når sivilt ansatte hos namsmannen, i utlendingsforvaltningen, arrestforvarere og i andre deler av politiet går på jobb skal de ha det utstyret og den opplæringen som trengs. God sikkerhet er helt avgjørende for et godt arbeidsmiljø, sier forbundsnestleder Unn Alma Skatvold.

Mål: God sikkerhet i alle distrikter

Bakgrunnen er at det i 2019 ble nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle komme med anbefalinger for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sivile funksjoner, samt nasjonale standarder for fagområdenes HMS-tiltak. Arbeidsgruppen anbefalte blant annet å sette en nasjonal retningslinje for HMS, slik at man var sikret en forsvarlig arbeidshverdag uavhengig av hvilket distrikt man arbeidet i.

– Det ble gjort et veldig grundig arbeid, som avdekket store utfordringer og resulterte i en helhetlig sikkerhetsrutine. God sikkerhet for ansatte med sivile funksjoner må ses på som like selvfølgelig som trening for politiets innsatspersonell (IP-trening) er det for operativt polititjenestepersonell. Alle må ha tilgang til nødvendig opplæring og utstyr, sier Skatvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet av Unn Alma Skatvold.)
Unn Alma Skatvold #05

Hovedarbeidsmiljøutvalget i politi- og lensmannsetaten (HAMU) behandlet rutinen i oktober 2020, og sluttet seg til retningslinjene, med påpekning om at tiltakene gjennomføres for å forbedre arbeidsmiljøutfordringene for disse funksjonene og fagområdene. I mars 2021 ble rutinen sendt ut til samtlige HMS-ansvarlige i etaten.

HMS som «valgfag»

– Dette er derfor et tema som har engasjert og skapt reaksjoner blant mange av våre medlemmer nå den siste tiden, blant annet grunnet manglende oppfølging av den nye rutinen. Politiets Fellesforbund er opptatt av at våre medlemmer, uansett arbeidsoppgaver, skal ha en trygg og forsvarlig arbeidshverdag, sier forbundsnestlederen.

Før sommeren sendte nemlig Politidirektoratet ut et skriv som sår tvil om rutinene. Det sier at HMS-rutinen for sivile kun var ment som «anbefalinger» og er opp til politimester å innføre eller ikke. Dette har skapt sterke reaksjoner, både blant medlemmene i arbeidsgruppen og ansatte i etaten. Saken skal opp i sentralt IDF i august.

– Det skal ikke være noen tvil om at dette er og har vært en viktig sak for Politiets Fellesforbund. Vi vil fortsette å jobbe for denne saken til de ansatte har et sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø, sier Skatvold.