HMS for sivilt ansatte:

Står økonomi i veien for sikkerheten?

Stevnevitne på oppdrag (NB: kniv i hånda) sivil

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund er bekymret for sikkerheten til sivilt ansatte i norsk politi. – De utfører viktige oppgaver på vegne av samfunnet, og trenger sikkerhet og trygghet i arbeidshverdagen, sier Sigve Bolstad.

En arbeidsgruppe har skrevet en rapport med forslag til nye rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte i sivile funksjoner i politiet. Rapporten viser at det må gjøres et større arbeid for å forbedre HMS-situasjonen for sivilt ansatte, og rapporten er nå levert til Politidirektoratet.

Øyunn Myklestul-Jensen, medlem av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, har deltatt i gruppen.

– Gjennom dette arbeidet har jeg til tider blitt skremt over variasjonene når det gjelder HMS i de ulike politidistriktene, men også innenfor samme distrikt. Økonomi kommer dessverre i altfor stor grad i veien for å ivareta sikkerheten, slår hun fast.

Mange oppgaver løses av sivilt ansatte

Hun trekker fram at det er mange viktige oppgaver som i dag løses av sivilt ansatte i politiet, blant annet namsmannsfunksjonen. Det å kaste ut personer er en stor inngripen i den enkelte persons liv. Det som kan være handlinger fra en person og som har ført til utkastelsen, får innvirkning på hele familien. Hvis det da ikke er gitt god nok opplæring i konflikthåndtering, kan en situasjon eskalere.

I barnefordelingssaker kan namsmannen bli pålagt å overlevere et barn fra den ene forelderen til den andre, eller å hente for eksempel pass hjemme hos den ene forelderen. Utlendingsforvaltningen er på anleggskontroller hvor situasjonen kan tilspisse seg hvis det avdekkes noe. Forvaltning foretar våpenkontroller, kontroller av bevilgninger mv.

Trengs forbedringer

– Sivilt ansatte på oppdrag går ofte i de samme miljøene som polititjenestepersoner. Stevnevitner, som overleverer rettslige dokumenter til de personene det gjelder, går som oftest alene på slike forkynnelser. Når sikkerheten ikke er ivaretatt i form av tilstrekkelig opplæring og utstyr skjønner jeg at dette kan være skremmende, sier Myklestul-Jensen.

Hun forteller at ansatte i altfor stor grad opplever å få til svar at «føler du ikke dette er noe for deg, så får du finne deg en annen jobb» når det meldes fra om mangler.

– Det må gjøres et større arbeid for å forbedre HMS-situasjonen for sivilt ansatte. Verneutstyr tilpasset oppdragets art og sikkerhetsopplæring er alfa og omega for å ivareta sikkerheten, og økonomi kan ikke være avgjørende. Jeg håper Politidirektoratet tar tak i rapporten og forslagene. Det er et stort behov for en felles nasjonal sikkerhetsrutine, konkluderer Øyunn Myklestul-Jensen.

Deler bekymringen

Også Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, deler bekymringen for sikkerheten til ansatte i sivile funksjoner.

– Når sivilt ansatte hos namsmannen, i utlendingsforvaltningen eller andre deler av politiet går på jobb skal de ha det utstyret og opplæringen som trengs for å utføre arbeidsoppgavene sine på en trygg og god måte. Vi har mange dyktige sivilt ansatte i politiet som løser disse oppgavene på en god måte, og da må de ha et trygt arbeidsmiljø, sier forbundslederen.

Han er glad for at rapporten beskriver tydelig hvilke HMS-utfordringer det er for sivilt ansatte i dag og hvilke tiltak som er nødvendig for å forbedre situasjonen.

– Vi kommer til å ta med oss denne rapporten videre og jobbe for at HMS-arbeidet følges opp både i Politidirektoratet, i distriktene og i særorganene, sier Bolstad.

Gruppen rapporterer blant annet om følgende funn:

  • Noe så enkelt som tjenestebevis er det ikke alle ansatte som har når de er ute på oppdrag. Dette medfører at de ikke kan legitimere seg som offentlig tjenesteperson under oppdraget, noe som kan få alvorlige konsekvenser hvis noe skjer.
  • Det benyttes private klær, som igjen ikke støtter opp det at man utfører arbeid på vegne av politiet.
  • Sivilt ansatte «arver» gjerne gamle lettvester etter polititjenestepersoner, og hvor disse ikke er personlig tilpasset. Eksempler har kommet frem hvor vester har vært utgått på dato eller manglet selve verneplatene.
  • Mange har ikke tilgang til samband eller tjenestetelefon og må benytte privat mobil.
  • Selv om mange politidistrikt har sikkerhetsinstruks hvor det skal gjennomføres årlig sikkerhetsopplæring, er dette ofte noe som utsettes, siden det er mangel på instruktører og IP-treninger da prioriteres.
  • Rapporten presenterer konkrete eksempler på disse funnene.