Stadig større fokus på mental helse

Euro Cop2024 Dennis Skatvold Rinne

Mental helse opptok mange under EuroCOP-samlingen på Malta.

I forrige uke var det EuroCOP-samling på Malta. EuroCOP består av 30 fagforeninger fra 25 ulike land i Europa og møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og for å utnytte ressurser til felles beste. Det oppleves som et paradoks at det er flust av ledige politistillinger i våre naboland, mens antallet politi i Norge går ned. Samtidig blir det et stadig større fokus på mental helse i de ulike landene.

Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, er visepresident i EuroCOP. Hun redegjør for hvilke hovedtemaer som ble tatt opp under samlingen på Malta:

– Vår forrige samling i EuroCOP var i november. Der var hovedutfordringen økningen av vold og trusler mot politiet. Dessverre er det en hovedutfordring også nå. I en rekke europeiske land oppleves det nå så farlig og personlig belastende å være politi at mange land har problemer med å rekruttere og beholde politiansatte. Dette er en svært skummel utvikling. Ivaretagelse av politiansatte som har opplevd vold eller traumatiske hendelser på jobb var en viktig del av agendaen. I mange land oppleves belastningen ved å være politi som så stor at det får store negative følger for den mentale helsen. Dette er noe også vi i Politiets Fellesforbund tar på alvor, sier Unn Alma Skatvold.

Ingen forstår Norge

I en situasjon hvor store deler av Europa skriker etter nye politifolk, så velger Norge å nedbemanne. Det har blitt et heftig diskutert tema på EuroCOP-samlingen:

– Ingen forstår at Norge ikke ansetter samtlige ferdig utdannede politifolk. Både Finland, Sverige, Danmark og Island – alle våre naboland – har ledige politistillinger. Jeg vil igjen minne om at snittet i hele EU er på 3,35 politi per 1000 innbyggere. I Norge er vi snart under 2 politi per 1000, poengterer forbundslederen.

Psykiatrioppdrag øker

I Norge har det de siste årene vært en enorm vekst i antall oppdrag knyttet til helse og psykiatri. Denne trenden er internasjonal:

– Responsen fra fagforeningene i EuroCOP er at dette er utviklingen også hos dem. Antall oppdrag som har med helse og psykiatri å gjøre skyter i været. Svært mye tid og store ressurser beslaglegges til slike oppdrag. Dette går naturligvis utover kriminalitetsbekjempelsen. Samtlige av våre medlemmer rapporterer om organisert kriminalitet og ungdomskriminalitet som økende utfordringer, sier Skatvold.

Viktig samhold

Forbundslederen mener at det er viktig for Politiets Fellesforbund å være medlem av EuroCOP:

– Det er en arena hvor alle har noe å lære av hverandre. Politisamarbeid over landegrensene går stadig framover. Og ikke minst er det viktig å ha en arena hvor man føler å være del av noe større. Alle som er her står i den daglige kampen mot kriminalitet og står på hver eneste dag året rundt for at innbyggerne i hvert land skal oppleve trygghet og tillit, sier Unn Alma Skatvold.