Ny pensjonsavtale – se beregninger

Forhandlingene gjenopptas

Under oppstarten av forhandlingene. Fra venstre: Lill Sverresdatter Larsen (leder av Sykepleierforbundet), Ragnhild Lied (leder av Unio) og Unn Alma Skatvold (leder av Politiets Fellesforbund)

Se beregningene av effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser.

– Nivået på den livsvarige alderspensjonen for de som har særaldersgrense, sikres gjennom et nytt påslag som kompenserer for at de som har særaldersgrense pensjoneres tidligere enn de som har ordinær aldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Ny pensjon

Fra 2025 vil alle offentlig ansatte ha påslagspensjon som innebærer at den samlede pensjonen er summen av folketrygd, ny livsvarig AFP, ny tjenestepensjon (påslagspensjon) og gammel opptjening i bruttoordningen (oppsatte rettigheter). De som har særaldersgrense, får i tillegg et livsvarig særalderspåslag som gjør at de ikke taper i livsvarig pensjon når de går av tidligere enn de som har ordinær aldersgrense.

Tre særaldersgrenser

De som i dag har særaldersgrense 65 år, får et særalderspåslag på toppen av den nye fleksible pensjonen som ble avtalt i 2018. De som har særaldersgrense 60 og 63 år, beholder en ordning med 66 prosent tidligpensjon før de går over på ordinær alderspensjon med et livsvarig særalderspåslag.