Lønnsoppgjøret 2022:

Uravstemningen om lønnsoppgjøret starter

Stemme, avstemning, valg foto

Foto: mohamed hassan/PxHere/CC0 1.0

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 20. juni kl. 16.00.

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Tirsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret på 3,84 prosent som er over frontfagsrammen og bidrar til å hente inn noe av etterslepet.
  • Ny hovedtariffavtale for utdanningsgruppene i staten sammen med Akademikerne som vil sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer.
  • Nytt og forenklet lønnssystem med to lønnsstiger som sikrer store medlemsgrupper en automatisk lønnsutvikling og er basert på ansiennitet i stillingskode. Ved bytte av stillingskode eller ansettelse i ny stilling starter man på nytt i lønnsstigen.
  • Opparbeidede rettigheter er ivaretatt og styrket gjennom endringer i fellesbestemmelsene og økning av ulempetilleggene.
  • Forbedringer i de lokale forhandlingsbestemmelsene som bedre sikrer likeverdige parter og gode muligheter til å gi generelle tillegg lokalt.
  • Utvidelse av forhandlingsbestemmelse ved omorganiseringer.
  • Sikret godt statistikkverktøy for å gjennomføre gode forhandlinger både lokalt og sentralt.
  • Sikret arbeid fremover på flere områder som er viktige for Unios medlemmer, som reisetid og hjemmekontor. Arbeidet skal være sluttført i god tid til hovedtariffoppgjøret 2024, og vil danne grunnlag for eventuelle endringer i tariffavtalen.

De stemmeberettigede får tilsendt lenke til stemmegivningen.

Politiets Fellesforbunds anbefaling

Politiets Fellesforbund anbefaler sine medlemmer å stemme JA til meklingsresultatet. Det økonomiske resultatet ble en totalramme på 3,84% - som er 0,14% over frontfaget. Midlene blir tilgjengeliggjort i vår virksomhet til lokale forhandlinger for alle, med frist 31.10.22. Det vil da bli etterbetaling av resultatet fra 1. mai 2022.

Slik stemmer du

Selve avstemningen gjøres på Unios hjemmeside.

Alle stemmeberettigede medlemmer har fått tilsendt sitt medlemsnummer og passord på SMS og/eller epost, slik at du kan logge seg inn på Unios uravstemningsside og avgi stemme.