Varslingsombud endelig på plass

Varslingsombud2024

Unn Alma Skatvold og Politiets Fellesforbund har lenge kjempet for å få et varslingsombud i politiet. Nå er det på plass.

Onsdag formiddag var Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, på Hamar for å være med på åpningen av et uavhengig varslingsombud for politietaten. – Dette er en milepæl. Nå vil vi følge ombudets arbeid nøye. Vi har en forventning om at varslingssakene blir behandlet på en tillitvekkende og habil måte og at ombudet vil bidra positivt med kompetanse og kunnskap inn i politietaten, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund har helt siden 2015 jobbet systematisk med å få på plass et nasjonalt varslingsombud som kunne opptre uavhengig og upartisk. Varslingssaker er ofte svært krevende både for den som varsler og den som blir varslet på. Det har vært såpass krevende å være varsler i politietaten at Politiets Fellesforbund har et vedtak på å anbefale medlemmene om ikke å varsle.

– For Politiets Fellesforbund har det vært avgjørende at et varslingsombud har myndighet til å gå objektivt inn i varslingssaker og at det er uavhengig og uten koblinger. Fortsatt er det slik at saker skal løses på et lavest mulig nivå, men de alvorlige og komplekse varslingssakene og de sakene hvor det varsles på selve saksbehandlingen av en varslingssak skal nå håndteres av ombudet, sier Unn Alma Skatvold og fortsetter:

– Ombudet skal også ha en viktig rolle i forhold til veiledning og bidra med kompetanseheving og trygge varslingsvernet i hele politietaten.

Oppheng i SRF

Varslingsombudet vil bli lagt til Statens sivilrettsforvaltning (SRF) på Hamar. Ombudet skal bestå av tre til fem personer, men med mulighet til å hente inn ekstra ressurser ved behov. Markus Lie er satt til å lede det nye ombudet. Ombudet består av fem personer som gjør uavhengige undersøkelser av noen typer varslingssaker i politietaten. Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner varslingsombudet for to år av gangen. I perioden 2024–2026 består varslingsombudet av:

  • Professor Markus Hoel Lie, leder (Tromsø)
  • Verneombud Tor Olav Maaø-Bentzen, medlem (Steinkjer)
  • Tjenesteenhetsleder Siw Thokle, medlem (Sandefjord)
  • Organisasjonspsykolog Sara Aarseth, medlem (Oslo)
  • Lagdommer Erlend Malvik Moen, medlem (Trondheim)

– Det er viktig at det nye varslingsombudet får ressurser nok til å behandle sakene på en effektiv måte og innenfor en fornuftig tidsramme. Saksbehandlingstiden må ikke bli for lang, understreker Unn Alma Skatvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Varslinsombud3

Fra åpningen av nytt varslingsombud for politiet.

Enorme besparelser

Varslingssaker er svært krevende i hele arbeidslivet. Det stiller strenge krav til oppfølging og behandling, men besparelsene kan være enorme:

– En analyse utført av Oslo Economics i 2017 anslår at samfunnsnytten av å avdekke kritikkverdige forhold kan beløpe seg til opp mot tolv milliarder kroner per år. Det er derfor enorme summer å spare på å få etablert et varslingsombud. Derfor har PF sammen med Hovedorganisasjonen Unio i flere år arbeidet for et varslingsombud for hele offentlig sektor, men et eget varslingsombud for politiet er en god start, synes Unn Alma Skatvold.

Evaluering blir viktig

Politiets Fellesforbund er godt fornøyd med at et varslingsombud for politiet innvies denne uka, men legger til at jobben ikke er fullført:

– Nå er etableringen på plass, men en første evaluering av ordningen skal gjennomføres innen etter år etter etableringen av ombudet. Politiets verneombud og tjenestemannsorganisasjoner skal involveres i dette viktige evalueringsarbeidet, avrunder Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.