Politiet får stryk av Riksrevisjonen

HTML-kode cyver digital data

Foto: Elchinator/Pixabay

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som er alvorlige. Det viser en fersk rapport fra Riksrevisjonen. – Det er nedslående, men ikke helt overraskende funn, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Tirsdag la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT. Undersøkelsen viser at:

  • politiet mangler kompetanse på etterforskning av datakriminalitet
  • tiltakene for å styrke politiets kapasitet til etterforskning av datakriminalitet holder ikke tritt med utfordringene
  • svakheter ved støttesystemer fører til ineffektiv ressursbruk og manglende oppklaring av datakriminalitet
  • manglende samordning mellom distrikter gir utfordringer for oppklaring av datakriminalitet
  • utfordringer ved internasjonalt samarbeid bidrar til lav oppklaring av datakriminalitet

– Politiets Fellesforbund har over lang tid repetert at mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Sånn kan det ikke fortsette. Det må tas grep for å styrke etterforskningsfaget gjennom å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn, sier Bolstad.

Etterforskningsløftet er en viktig del av nærpolitireformen, men fortsatt sliter man med at ettforskningsfaget har lav status og høy gjennomtrekk.

– Etterforskningsområdet har hatt lav prioritet over mange år. Arbeidspresset er stort, det er manglende mulighet for karriereutvikling, lønnsnivået er lavt, det er lite fokus på kompetanseutvikling og det er manglende rutiner og kultur for læring og evaluering, sier forbundslederen.

Må bygge opp kompetanse

Bolstad påpeker at det skjer mye godt politiarbeid i norsk politi, men samtidig synes han det er bekymringsfullt at politiet ikke klarer å holde følge med utviklingen når det gjelder kriminaliteten på nett.

– Riksrevisjonen påpeker at konsekvensene for barn, unge, privatpersoner og virksomheter som utsettes for datakriminalitet kan være dramatiske. Det er viktig at man nå får fortgang i IKT-arbeidet og at politiet får bygget opp sin kompetanse på dette feltet. Politiet må settes i stand til å møte kriminelle som kan ta i bruk det aller mest avanserte i den digitale verktøykassa, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund har gjennom sitt innspill til budsjett 2022 foreslått å styrke etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen med en kapasitetsøkning på 450 studentplasser. Denne satsningen vil være helt avgjørende for å lykkes med etterforskningsløftet.