Fornøyde med flere satsinger i statsbudsjettet

Sigve i budsjetthøring på Stortinget 27.10.2020

Foto: Stortinget

Under budsjetthøringen i Stortingets justiskomité trakk Politiets Fellesforbund fram gode politisatsinger, som flere faste stillinger, beredskapstrening og økt kapasitet hos namsfogden og påtalemyndigheten.

Politiets Fellesforbunds hovedprioriteringer for statsbudsjettet for 2021 var 698 millioner for å nå målet om 2 politi per 1000 innbyggere og 108 millioner for å kompensere for det inntektstapet som politibetjenter som arbeider med etterforskning opplever sammenlignet med de som arbeider operativt.

«Koronastillingene» videreføres

Politidistriktene fikk i løpet av første halvår 2020 tildelt 400 stillinger til å dekke opp ekstrabehov knyttet til koronasituasjonen i Norge. Nå foreslår regjeringen å gjøre styrkingen permanent.

– Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelige på at stillingene må bli faste, og vårt krav har hele veien vært at stillingene må fullfinansieres. Politidistrikt og særorgan kan ikke sitte igjen med regningen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett en bevilgning på 477 millioner kroner til 400 faste politistillinger som en videreføring av koronastillingene som ble opprettet i forbindelse med virusutbruddet. Det presiseres i forslaget at disse pengene skal brukes ute i politidistriktene når koronasitasjonen er over.

– Dette er Politiets Fellesforbund svært fornøyde med. Politibetjentene trengs ute i politidistriktene for å skape trygghet og sikre hverdagsberedskapen, sier Bolstad.

2 per 1000-målet nås

Politiets Fellesforbunds analyser viser at man med koronastillingene når målet om 2 politibetjenter per 1000 innbyggere. Politidirektoratets statistikk over uteksaminerte fra Politihøgskolen de fire siste kullene viser at 471 ferdigutdannede politifolk fortsatt ikke har jobb i politiet per andre kvartal 2020.

For å nå bemanningsmålet også i årene som kommer, må det være tilstrekkelig finansiering til at politifolk som går av med pensjon eller slutter av andre årsaker kan erstattes. Flere politidistrikter ligger dessuten an til store merforbruk ved utgangen av året, også dette må finansieres.

– Budsjettene ute i politidistriktene er svært stramme. For å nå målet om et politi med lokal tilstedeværelse og hvor forebygging er primærstrategi må budsjettene ha rom for å ansette flere politifolk. Vi forventer derfor at Politidirektoratet i sitt tildelingsbrev følger opp den klare bestillingen fra regjeringen om at pengene som bevilges må ut til politidistriktene. Det er der de vil komme befolkningen til gode, sier Bolstad.

Flere gode satsinger i statsbudsjettet

Politiets Fellesforbund er i tillegg særlig fornøyde med disse punktene i statsbudsjettet:

  • 42 millioner til videreføring av de ekstra stillingene til namsfogden, som er godt nytt for de sivile ansatte som har hatt svært stor arbeidsmengde over lengre tid.
  • 39 millioner til å styrke påtalemyndigheten i politiet, som er et veldig viktig og nødvendig tiltak for å øke kapasiteten der.
  • 26 millioner for at innsatspersonell fra hele landet får mulighet til å trene på det nye nasjonale beredskapssenteret. Dette vil gjøre at beredskapen styrkes i hele landet, ikke bare på det sentrale østlandsområdet.