På vei mot likestilling i politiet

To kvinnelige politibetjenter , husk kreditering

Foto: Daniel DeNiazi/Pixabay

– Vi har kommet langt med likestilling mellom kjønnene, både i Norge generelt og politiet spesielt, men det er fortsatt en vei å gå, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, ble etablert av FN i 1977, og brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. FN-sambandet slår fast at ingen land i verden kan si at de har nådd full likestilling. Det selv om vi har kommet langt i Norge.

– Like rettigheter og muligheter er et grunnleggende prinsipp i både arbeids- og samfunnsliv. Grunnprinsippene for norsk politi sier at politiets sammensetning bør vise mangfoldet og gjenspeile samfunnet med hensyn til kjønn, livserfaring, yrkesbakgrunn og utdanning. Mangfold i politiet er en forutsetning for å møte en mangfoldig befolkning, sier Bolstad.

Kjønnsbalanse for godt arbeidsmiljø

Rikke Stefanie Hallgren, leder for likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, er opptatt av at vi trenger god kjønnsbalanse i alle deler av politiet.

Likestilling og mangfold i politiet er viktig for å få utført samfunnsoppdraget på en god måte, for å kunne rekruttere til politiet de beste fra alle grupper og for at det skal være et godt arbeidsmiljø i etaten. Det vil også bidra til å redusere omfanget av mobbing og trakassering, sier Hallgren.

Flere kvinnelige Politihøgskole-studenter

Kvinners tilstedeværelse i politiet har endret seg mye. Fra første kvinne ble ansatt i politiet i 1910 via at kvinner og menn ble formelt likestilt ved ansettelse i politiet i 1958 og at kvinner utgjorde 3-4 prosent av de politiansatte på 1960- og 70-tallet fram til at 51,1 prosent av studentene som ble tatt opp på Politihøgskolen (PHS) i 2020 var kvinner.

– Så lenge utviklingen med flere kvinnelige PHS-studenter og kvinnelige politiansatte øker, vil kjønnsfordelingen bli mer sammenfallende med befolkningen generelt. Vi er opptatt av at denne utviklingen fortsetter, og vil se på de områdene der man fortsatt har utfordringer med kjønnsbalansen, sier Bolstad.

Han trekker særlig fram at det i politiet er få kvinner i operative stillinger. I 2020 var det i politistillinger kun ansatt 34 prosent kvinner.* Det igjen fører til at det blir få kvinnelige operative ledere. Andelen kvinnelige ledere med politiutdanning var ved utgangen av 2020 på 24 prosent. Det viser tall fra Politidirektoratet.

– Når andelen kvinnelige PHS-studenter har økt de siste årene så bør det også reflekteres i andelen kvinner i operative stillinger i etaten. Vi må derfor se på hvordan det kan forbedres. Dette er et viktig arbeidsgiveransvar, og Politiets Fellesforbund skal bistå med det vi kan for å tilrettelegge best mulig her, sier Bolstad.

*: Vi har etterspurt tall fra Politidirektoratet om andelen kvinner i PB1-, PB2- og PB3-stillinger, men foreløpig ikke fått disse.