Ny stortingsmelding om politiet:

– Politiet må være rustet til å møte framtidens utfordringer

Politisk Programpakke 2021

Foto: Pernille Ingebrigtsen

Stortingsmeldingen om framtidens politi legges straks fram. – Den må svare på de utfordringene vi ser i dag og forberede politiet for framtiden, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund arbeider for at politiet er rustet til å møte framtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft. Forbundet har levert sine innspill til stortingsmelding om kapasitets- og kompetansebehov i politiet, framtidens politi, til Justis- og beredskapsdepartementet. Selve stortingsmeldingen er ventet lagt fram i løpet av juni.

– Politiets Fellesforbund har tydelige vedtak og målbilder for hvordan framtidens politi ser ut. Det skal være rustet til å møte framtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Seks hovedområder

Politiets Fellesforbunds innspill gikk på seks hovedområder, som politiets samfunnsoppdrag, at grunnutdanningen ved Politihøgskolen må ivaretas og videreutvikles, og at Norge må ha et lokalt forankret politi. Politiets Fellesforbund er også opptatt av at hverdagsberedskapen må styrkes og at det er behov for etterforskningsløft, og av viktigheten av at de ti grunnprinsipper for norsk politi fortsatt står som en solid grunnmur. Du kan lese hele innspillet fra Politiets Fellesforbund her (PDF).

– Blant de tingene vi ser tydelig ute i politi- og lensmannsetaten nå er at målene og ambisjonene i nærpolitireformen ikke stemmer overens med den virkeligheten våre medlemmer møter i sin hverdag. Ressurser må følge ambisjonsnivået. Dette håper vi stortingsmeldingen adresserer, og går inn for å justere forventninger og ressurser slik at de står i samsvar med hverandre, sier Bolstad.

– For knappe ressurser til å nå målene

Som eksempel trekker han fram at politiets lokale forankring og det forebyggende arbeidet må styrkes. – Det har skjedd mye bra i nærpolitireformen, gjennom oppgradering av de digitale løsningene og at etterforskning prioriteres. Vi ser likevel at ressursene blir for knappe når målene i reformen skal settes ut i handling i politidistriktene og særorganene, sier Bolstad.

– Politiets Fellesforbund takker for muligheten til å få levere våre innspill inn mot ferdigstillelse av stortingsmeldingen. Det er viktig med god dialog mellom alle som jobber for å utvikle politi- og lensmannsetaten, og vi er glad for at justis- og beredskapsminister Monica Mæland er tydelig på at hun ser det som naturlig å ha tett kontakt med Politiets Fellesforbund og de øvrige fagforeningene i politiet, avslutter Bolstad.