Overordnet handlingsplan

Politiets Fellesforbunds gjeldende overordnede handlingsplan er for perioden 2022–2024.

Hyggelig mote 24

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet og organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren.

Politiets Fellesforbunds overordnede handlingsplan vedtas av landsmøtet for to år av gangen. Handlingsplanen uttrykker vår visjon, våre verdier og hovedområdene i vår virksomhet:

Visjon

PF – Sterkt fellesskap, trygghet for alle.

Verdier

Hele vår virksomhet skal basere seg på våre kjerneverdier.

  • Samhold
  • Engasjement
  • Mot
  • Ansvar

Politiets Fellesforbunds virksomhet

Politiets Fellesforbund er først og fremst en fagforening. Arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår står i en særstilling blant våre oppgaver, noe som også følger av våre vedtekter. Vi vil bidra til å finne de gode løsningene i tråd med den norske modellens tradisjoner, og alltid jobbe for etterlevelse av våre medlemmers rettigheter.

Politiets Fellesforbund skal være en dynamisk organisasjon der alle medlemmer og tillitsvalgte tar ansvar. Landsmøtet og forbundsstyret setter overordnet retning, mens lokallagene tilpasser konkrete mål og tiltak ut fra sine forutsetninger og behov.

Vår virksomhet knytter seg i hovedsak til fire hovedområder:

Lønn

Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønnsvilkår er en avgjørende oppgave for både medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Pensjon er en sentral del av medlemmenes samlede lønnssituasjon. Det samme gjelder kompensasjoner for særlige belastninger som risiko, beordringer og ubekvem arbeidstid. Slike kompensasjoner skal ikke redusere våre medlemmers ordinære lønnsutvikling i tråd med resten av samfunnet.

Arbeidsvilkår

Politiets Fellesforbund jobber for vilkår som bidrar til motivasjon, kompetanse og holdninger som er nødvendige for at politiet skal kunne løse sine oppgaver. Helt sentralt er å sikre at de ansatte i politiet har arbeidstidsbestemmelser som verner tilstrekkelig mot de særskilte belastninger som polititjeneste kan innebære. Tilstrekkelig bemanning og ressurser er avgjørende i denne sammenheng.

Våre medlemmer skal oppleve at deres rettigheter blir ivaretatt, at arbeidslivets regler følges og at personalprosesser gjennomføres ryddig og korrekt. Tillitsbasert ledelse og ivaretakelse av likestilling og mangfold er av stor betydning.

Samfunnsansvar

Politiets Fellesforbund følger kriminalpolitikken tett. Vi jobber for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske standpunkt konkretiseres i vår politiske programpakke.

Interne saker

Politiets Fellesforbund skal ivareta alle våre medlemmer, gjennom arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, men også gjennom gode merkantile tilbud og forsikringsordninger. Vi har sterkt fokus på opplæring av våre tillitsvalgte og vi jobber kontinuerlig for å bygge en inkluderende organisasjonskultur basert på etiske prinsipper og gode holdninger.

Politiets Fellesforbund er en del av Unio og deltar aktivt i denne organisasjonen for å få best mulig gjennomslag for vår politikk. Vi deltar også i det internasjonale fagforeningsfellesskapet for å utveksle kunnskap og for å følge med i utviklingen.