Ny stortingsmelding om politiet:

– Et bedre politi for fremtiden?

Monica Maeland og Sigve Bolstad

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forbundsleder Sigve Bolstad i samtale.

I dag ble stortingsmeldingen om politiet lagt frem. – En ressursbesparingsmelding og en overdreven tro på effektivisering, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland la i dag frem «Politimeldingen – et politi for fremtiden». Meldingen er en evaluering av politiet og skal gi svaret på to spørsmål: Er politiet rustet til å håndtere dagens kriminalitetsbilde og hva skal til for å takle morgendagens kriminalitetsbilde?

– Vi ble positivt overrasket over statsministerens tilnærming til å løse samfunnsoppdraget der folk bor. Det ligger mange gode intensjoner i denne politimeldingen. Det er ikke så mye nytt som kom frem i dag, mye av dette har vi hørt før. Her er det en rekke ting som vi nå skal ta tak i og jobbe videre med. Vi skal være med og diskutere fremtidens politi, sier Sigve Bolstad.

Ikke et statsbudsjett

Justisministeren påpeker at dette er en stortingsmelding, ikke et statsbudsjett. Forbundslederen mener likevel at de stramme budsjettene gir klare føringer fremover.

– Regjeringen har en overdreven tro på effektivisering. Politiets budsjetter har blitt styrket de siste årene, men kostnadene og forventningene er langt større enn det man har penger til. Beredskap og kvalitet koster. Budsjettet er stramt og strammere skal det bli. Våre tillitsvalgte og medlemmer er fortvilte. Vi klarer ikke å møte det behovet som er der ute og vi er nå sterkt bekymret for at det nå vil bli enda større avstand mellom politi og befolkningen, sier Bolstad.

To per 1000

Stortingsmeldingen fastholder at det skal være to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere som er en ramme for bemanningen i politiet i årene som kommer.

– Politiets Fellesforbund har gjennom flere år vært bekymret for bemanningen i norsk politi. Skal vi nå den politiske målsetningen om to politi per 1000 innbyggere må man sørge for en god nok budsjettramme slik at man kan ansette alle som går ut av Politihøgskolen. Det er også viktig at de 400 midlertidige politistillingene og de 45 sivile stillingene som kom i forbindelse med koronapandemien blir omgjort til faste stillinger og at de blir fullfinansierte, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund synes det er positivt at regjeringen ønsker å videreføre den satsningen på etterforskning som etterforskningsløftet og prioriteringene i statsbudsjettet for 2020 ga.

– Dette er i tråd med våre innspill til statsbudsjettet de senere årene. Men da må disse pengene gå til dette formålet og ikke noe annet. En av våre viktigste saker de siste årene har vært at etterforskningsfaget skal styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn, sier forbundslederen.

Viderefører dagens politiutdanning

I stortingsmeldingen kommer det frem at bachelor skal fortsatt være grunnfjellet i politiutdanningen.

– Vi er glad for at regjeringen ønsker å videreføre dagens politiutdanning samtidig som de ser behovet for komplementær kompetanse. Det er viktig at den komplementære kompetansen kommer i tillegg til og ikke i stedet for den vanlige politi- og generalistutdanningen, sier Bolstad.

Vil la private løse flere politioppgaver

Regjeringen vil også la private løse flere politioppgaver. De vil blant annet at vektere i større grad blant annet skal gjøre fangetransporter og holde vakt i rettssaker fordi det vil frigjøre tid og ressurser.

– Det er en dårlig ide. Politiet må heller styrkes med flere ansatte for å løse oppgavene. Det er fortsatt litt uklart for oss om regjeringen her kun vil flytte penger og ressurser bort fra politiet og over til private aktører, eller om de vil reelt tilføre nye ressurser for at private skal løse disse oppgavene. Uansett viser erfaringer fra tidligere prosjekter at dette ikke gir den ønskede effekten. Det har vist seg å verken være kostnadseffektivt eller samfunnsøkonomisk smart. Heller ikke private aktører eller vekterselskap vil nemlig løse disse oppgavene gratis, sier Sigve Bolstad.

– Nå skal vi sette oss ned og lese denne meldingen grundig. Politiets Fellesforbund vil fremdeles være en sterk aktør i utformingen av fremtidens politi, avslutter forbundslederen.