Områdegjennomgangen: Skal være konstruktive og tydelige

Arrest Politi Grensekontrollor

Områdegjennomgangen berører på ulike måter hele politi- og lensmannsetaten. Politiets Fellesforbund er på vegne av sine medlemmer så tett på prosessen som mulig.

Det gjennomføres for tiden en områdegjennomgang av politi- og lensmannsetaten. Områdegjennomganger ser på et område av statsbudsjettet med mål om effektivisering og forbedret ressursbruk, og kan brukes som beslutningsunderlag for strukturelle endringer, slik som oppgavefordeling. Som grunnlag for områdegjennomgangen er en utredning som utføres av Boston Consulting Group (BCG) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet. Arbeidet med gjennomgangen startet i april 2020 og pågår fortsatt.

Selve utredningen ble gjennomført uten at fagforeningene ble involvert. Det reagerte Politiets Fellesforbund sterkt på. Da BCG var i sluttfasen av sin rapport besluttet departementene likevel at organisasjonene skulle få delta.

– Et av suksesskriteriene for å lykkes med en omstilling er involvering av både ansattes representanter, fagmiljøene og arbeidsgiver. Politiets Fellesforbund er glad for at ansattes representanter nå inkluderes tettere i arbeidet, selv om vi er kritiske til at dette skjedde sent i prosessen. Nå skal vi være konstruktive og tydelige i det videre arbeidet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

BCG-rapporten ferdig

BCG har nå levert sin rapport til departementene. Tirsdag ble det derfor gjennomført et møte mellom organisasjonene og Justis- og beredskapsdepartementet. Fra Politiets Fellesforbund deltok Unn Alma Skatvold, forbundsnestleder; Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget; Anna Sollien, fagleder for tariff- og arbeidslivsavdelingen; og Morten Alexander Mossin, politisk rådgiver. Møtet ble ledet av justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det er positivt at det nå er bedre involvering og at det er gitt bedre tid til prosessen enn først lagt opp til. Dette er likevel en prosess som er helt annerledes enn det vi har opplevd tidligere, og vi mener fortsatt at bedre og tidligere involvering av organisasjonene hadde vært bra, sier Skatvold.

Hun trekker også fram at politi- og lensmannsetaten allerede har vært gjennom mange endringer de siste årene.

– Fra politisk hold har det blitt sagt at når politireformen var ferdig skulle man få ro og la ting sette seg før man satte i gang nye, store endringsprosesser. Med områdegjennomgangen gjør man det selv om man knapt er i mål med reformen. Så skal vi selvsagt være konstruktive og delta i disse prosessene videre. Politiets Fellesforbund tar et helhetlig ansvar for utviklingen av framtidens politi, sier Skatvold.

Mye som må utredes mer grundig

Hun sier også at rapporten i seg selv er grundig, men at det er en del ting som mangler. Endringene som foreslås må derfor utredes godt. Det vil kreve mye større involvering av ansatte og fagmiljø framover for å lykkes. Alt må også ses i sammenheng med både politiets grunnprinsipper, kapasitetsundersøkelsen, stortingsmeldingen om fremtidens politi og innbyggerundersøkelsen.

For Politiets Fellesforbund er det viktig at man ivaretar både det forebyggende arbeidet og det sivile preget som norsk politi skal ha. I tillegg må både målet om to politifolk per tusen innbyggere og den lokale forankringen til norsk politi ligge fast. Det må til for å oppfylle intensjonene i nærpolitireformen.

– Det er positivt at en del av de kommentarene organisasjonene har kommet med allerede er tatt til følge, som det å lese at BCG ser verdien av en videre utvikling av arrestforvarerfaget, og så er det elementer i dette arbeidet vi er spente på å følge videre, slik som et ønske om mer forutsigbar og langsiktig økonomistyring av etaten, sier Skatvold.

Medlemmer og tillitsvalgte i mange ledd av Politiets Fellesforbund har lest og engasjert seg i arbeidet så langt, og viser tydelig interesse for utviklingen av politiet framover. Politiets Fellesforbund skal nå se nærmere på den ferdige rapporten og levere skriftlige innspill.