Koronasituasjonen gir fortsatt usikkerhet

Sigve Bolstad #05

– Samfunnet står fortsatt i en alvorlig pandemisituasjon. Politi- og lensmannsetaten har like fullt håndtert den ekstraordinære situasjonen på en god måte, sier Sigve Bolstad.

Regjeringen satte i april ned en uavhengig koronakommisjon, som skal gjennomføre en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Politiets Fellesforbund har nå gitt sine første innspill til kommisjonen.

– Som samfunn står vi fortsatt i en alvorlig pandemisituasjon, framtiden er usikker og vi kjenner ikke hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil gi. Derfor er alle tilbakemeldinger til kommisjonen nå foreløpige vurderinger av situasjonen så langt, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Testing og utstyr må være på plass

Selv om koronapandemien har vært utfordrende for hele samfunnet, har politiet håndtert situasjonen på en god måte.

– Politiet har trening og erfaring med håndtering av krisesituasjoner. Til å begynne var det noe bekymring for at politiet skulle få merkbart redusert beredskap grunnet sykdom og karantene blant ansatte, men man har heldigvis unngått en slik situasjon, sier Bolstad.

Han legger til at noen bekymringer likevel har meldt seg underveis i koronasituasjonen.

– Det vi har merket som de største utfordringene for politiet så langt er manglende tilgang til koronatesting og til smittevernutstyr. Det var nødvendig å prioritere helsevesenet først, men i tillegg bør man bygge opp kapasitet til at også andre samfunnskritiske funksjoner får tilgang til både testing og til nødvendig smittevernutstyr, sier Bolstad.

Av andre ting det kan være viktig å se på er hvordan en situasjon med vedvarende hjemmekontor over tid slår ut. – Mange melder om gode erfaringer, men om det skal bli en langsiktig løsning trengs en grundig gjennomgang av tilretteleggingen for å jobbe hjemmefra, sier Bolstad.

Bekymret for barn og unge

Andre bekymringer knytter seg til utviklingen i kriminalitetsbildet under pandemien. Det kan være store mørketall fra tiden hvor samfunnet var helt stengt ned. Dette kan ha rammet sårbare grupper hardt, særlig når barn og unge var borte fra både skole og oppfølging gjennom helsevesenet.

– Dette er svært bekymringsverdig. Det er likevel for tidlig å konkludere på de langsiktige konsekvensene for kriminalitetsutviklingen. Det er også knyttet stor usikkerhet til de langsiktige økonomiske konsekvensene av pandemien for politiet. Det kommer i tillegg til allerede svært stramme budsjetter i politidistriktene, sier Bolstad.

På den positive siden fikk politiet tilført ekstra ressurser gjennom 400 midlertidige politistillinger for å håndtere nye arbeidsoppgaver, samt nye stillinger til namsmannen for å håndtere sivil rettspleie. – Politiets Fellesforbund mener disse stillingene må bli faste for å opprettholde beredskapen, nå målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere og ha akseptabel saksbehandlingstid på sivile saker, sier Bolstad.

Stolt av arbeidet i politiet

Bolstad sier han er glad for at det gjennom koronasituasjonen har vært godt samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene i politiet.

– Politiet har vist en god evne til å omstille seg på svært kort tid og har opprettholdt driften gjennom covid-19-pandemien. Både håndtering av nye oppgaver knyttet til blant annet indre Schengen-grensekontroll og av retningslinjer for smittevern har blitt løst på en god måte. Jeg er stolt av det arbeidet som har blitt lagt ned i hele politi- og lensmannsetaten i denne ekstraordinære perioden, sier Bolstad.