Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret er viktig for Politiets Fellesforbund, fordi det gir forskningsmessig dekning til å kunne si noe konkret om både hvordan tilstanden er i arbeidslivet og for våre medlemmers arbeidsvilkår.

Lansering av kvalitiativ del av Medbestemmelsesbarometeret 2020 foto OsloMet

Barometeret ble lansert for første gang høsten 2016. Undersøkelsen gjennomføres årlig av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Gjennomføringen utføres på oppdrag fra et partnerskap, der vår fagforening inngår som én blant flere fagforeninger.

Deltakelsen vår i partnerskapet er en god arena for å erfaringsdele med andre fagforeninger. Prosjektet sikter mot å fange opp endringer i oppfatningene om medbestemmelse og medvirkning på de enkelte arbeidsplassene.

Læring fra medbestemmelsesbarometeret frem til nå

Så langt har barometeret vist store forskjeller i medbestemmelse, medvirkning, partssamarbeid, styring og ledelse fra bransje til bransje. Medbestemmelsen til ansatte og fagforeninger er under press.

Flere og flere tillitsvalgte sier de ikke lenger blir informert eller rådspurt i viktige spørsmål som de har rett til informasjon, drøfting eller forhandling om. Dette blir særlig tydelig i forbindelse med omstillinger og nedbemanninger.

Medbestemmelsesbarometeret har også utdypet vår kunnskap og vår forståelse av hvordan det norske arbeidslivet er bygget og hvordan det virker. Det er et siktemål om å endre Medbestemmelsesbarometeret, til å gjøre det til et mer levende instrument. Dette for å følge utviklingen i arbeidslivet, samtidig som de vitenskapelige analysene blir mer treffsikre for å forklare de observerte endringene.

Undersøkelsen skal i større grad fange opp endringer, kontinuerlige omstillinger og bevegelser i et mer dynamisk perspektiv på arbeidslivet, enn det som den omforente forståelsen av «den norske modellen» byr på.

Partnerskapet som felles arena

Samarbeidet i partnerskapet representerer noe nytt i arbeidslivet: flere fagforbund fra flere hovedsammenslutninger får anledning til å møtes, for å drøfte ny kunnskap om partssamarbeid, medbestemmelse og fagforeningenes innflytelse på arbeidsplassene.

Hvilken vei går utviklingen? Svekkes medbestemmelsen på bekostning av nye styringssystemer? Hvordan virker trender i det globale arbeidslivet inn på norske arbeidsplasser?

Slike spørsmål er naturlig å følge opp videre. Deltakende forbund får muligheten til å utvikle en felles forståelse av bedriftsdemokratiets og partsamarbeidets vilkår, utfordringer og muligheter.

Felles forståelse av situasjonen kan bli resultatet av samarbeidet frem over. En slik felles forståelse kan legge grunnlaget for at forbundene samles om felles tiltak, for å møte utfordringer og å bidra til å styrke medbestemmelsen i arbeidslivet.

Forbundsvise medlemsundersøkelser

Forbundene i partnerskapet kan også bestille egne medlemsundersøkelser, som fanger opp spesielle forhold, som deres medlemmer opplever på sine arbeidsplasser.

Disse undersøkelsene kan være både kvantitative og kvalitative, avhengig av hvilke spørsmål som skal belyses.

Tillitsvalgte i det enkelte forbund er lytteposter for å fange opp problemstillinger som kan reises i Medbestemmelsesbarometeret. Hvert enkelt forbund tilbys også støtte fra Medbestemmelsesbarometeret.

Medbestemmelsesbarometeret formidles og brukes:

  • Det presenteres både forbundsvis og i et felles møte med alle deltakerne i partnerskapet. Stikkord med hensyn til hva som presenteres: funn og resultater om medbestemmelse, samt medvirkning og partssamarbeid.
  • Arendalsuka. Forbundene i Partnerskapet har over flere år bestilt og brukt møteplasser i Arendalsuka. Der forskningen har blitt presentert som grunnlag for debatt i flere arrangementer.
  • Kurs, seminarer og konferanser. Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og Forskerforbundets medlemsundersøkelse er presentert i svært mange sammenhenger. De er brukt i seminarer, konferanser, samt faglige og fagpolitiske sammenhenger. Deltakende forbund kan benytte medlemsundersøkelsene og Medbestemmelsesbarometeret i sine egne arrangementer.
  • Publisering. Medbestemmelsesbarometeret presenteres i årlige rapporter og blir publisert på www.oslomet.no. Barometeret er presentert internasjonalt i bok fra RUC/AFI.