Arbeidsvilkår

Arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår står i en særstilling blant våre oppgaver. Vi vil bidra til å finne de gode løsningene i tråd med den norske modellens tradisjoner, og alltid jobbe for etterlevelse av våre medlemmers rettigheter.

Politibilder 168

I Politiets Fellesforbund sitt strategiske program (2018–2021) påpekes følgende om arbeidsvilkår:

«Politiets Fellesforbund skal jobbe for vilkår som bidrar til motivasjon, kompetanse og holdninger som er nødvendige for at politiet skal kunne løse sine oppgaver. Helt sentralt er å sikre at de ansatte i politiet har arbeidstidsbestemmelser som verner tilstrekkelig mot de særskilte belastninger som polititjeneste kan innebære. Tilstrekkelig bemanning og ressurser er avgjørende i denne sammenheng.

Våre medlemmer skal oppleve at deres rettigheter blir ivaretatt, at arbeidslivets regler følges og at personalprosesser gjennomføres ryddig og korrekt. Tillitsbasert ledelse og ivaretakelse av likestilling og mangfold er av stor betydning.»

Landsmøtevedtak om arbeidsvilkår

  1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for ivaretakelse av medbestemmelse etter hovedavtalen. Forhandlingsinstituttet må bestå.
  2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for opprettelse av et uavhengig varslingsombud, varslingsnemd og varslingsdomstol.
  3. Politiets Fellesforbund skal på alle nivå arbeide for etterlevelse av lov- og avtaleverket. I tilfeller der arbeidsvilkårene utfordres skal det vurderes tiltak, i ytterste konsekvens rettslige skritt.
  4. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en tydeligere satsing på holdning, kultur og ledelse. Dette hører hjemme i en tillitsreform. Politiets Fellesforbund skal bidra til at ledere sikres et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget fagområde.
  5. Politiets Fellesforbund skal kreve at tjenesteplanlegging fjernes som et av effektiviseringstiltakene.
  6. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at ansatte i politiet skal sikres forutsigbare kollektive arbeidsplaner.
  7. Politiets Fellesforbund skal arbeide politisk for å få Politidirektoratet til å avslutte dagens bruk av stillingskode 0326. Forbundskontoret skal støtte sine lokallag når det oppstår lokale utfordringer i bruken av koden inntil ordningen er fjernet.
  8. Disse vedtakene fra landsmøte 2020 erstatter tidligere vedtak i sak 5.1 Arbeidsvilkår fra 2018, sak 5.2 Vern om politiansatte ved yrkesskade fra 2018 og sak 6.5 om Varsling fra 2015.