Samfunnsansvar

Politiets Fellesforbund er en ansvarlig fagforening, som er opptatt av sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på den ene siden, men også politirollen og dens utvikling på den andre.

Politiet møter publikum, ved patruljebil

På landsmøtene har vi fattet vedtak som har påvirkning på flere områder i samfunnet. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi, som løser sine oppgaver til beste for samfunnet.

Forbundet er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike politiske partienes justispolitikk. Politiets Fellesforbund bidrar til å sette dagsorden og vi engasjerer oss i viktige saker av samfunnsmessig betydning.

Politiets Fellesforbund vil jobbe for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet. Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske standpunkt konkretiseres i vårt kriminalpolitiske handlingsprogram. Det er påpekt i Politiets Fellesforbund sitt strategiske program (2018–2021).

Landsmøtevedtak om samfunnsansvar

  1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at fremtidens politi er rustet til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.
  2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at det gjennomføres en utredning av fordeler og ulemper ved den integrerte påtaleordningen i politiet.
  3. Politiets Fellesforbund skal arbeide for et myndighetsmessig skille mellom politimyndighet og påtalemyndighet. Det skal stilles krav om Politiskolen/Politihøgskolen for å inneha full politimyndighet.
  4. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at alle som utdannes fra Politihøgskolen kommer i jobb etter endt utdanning, ved at politisk bestemte opptak gjenspeiles i tildelinger gjennom statsbudsjettet.
  5. Disse vedtakene fra landsmøte 2020 erstatter tidligere vedtak i sak 5 Endring og omstilling fra 2014 og 2015, vedtak i sak 8.2 Organisering av politi og lensmannsetaten nr. 3 fra 2000, vedtak i sak 5.1 Politi og samfunn nr. 5 fra 2004 og vedtak i sak 7.1 Fremtidig politirolle nr. 7 fra 2005, vedtak i sak 6.1 Samfunnsansvar 2018, vedtak i sak 6.2: Effektiviseringstiltak i straffesakskjeden og vedtak i sak 6.3 Politimyndighet 2018.