Samfunnsansvar

Politiets Fellesforbund er en ansvarlig fagforening, som er opptatt av sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på den ene siden, men også politirollen og dens utvikling på den andre.

Politiet møter publikum, ved patruljebil

På landsmøtene har vi fattet vedtak som har påvirkning på flere områder i samfunnet. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi, som løser sine oppgaver til beste for samfunnet.

Forbundet er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike politiske partienes justispolitikk. Politiets Fellesforbund bidrar til å sette dagsorden og vi engasjerer oss i viktige saker av samfunnsmessig betydning.

Politiets Fellesforbund følger kriminalpolitikken tett. Vi jobber for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet. Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske standpunkt konkretiseres i vår politiske programpakke. Det er påpekt i Politiets Fellesforbund sin overordnete handlingsplan.

Landsmøtevedtak om samfunnsansvar

  1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at fremtidens politi er rustet til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.
  2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for å styrke grunnberedskapen i norsk politi.
  3. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at alle som utdannes fra Politihøgskolen kommer i fast jobb i politietaten, ved at politisk bestemte opptak gjenspeiles i tildelinger gjennom statsbudsjettet.
  4. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en kapasitetsøkning på 450 studentplasser på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.
  5. Politiets Fellesforbund skal arbeide for et myndighetsmessig skille mellom politimyndighet og påtalemyndighet. Det skal stilles krav om Politiskolen/Politihøgskolen for å inneha full politimyndighet.
  6. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at det gjennomføres en utredning av fordeler og ulemper ved den integrerte påtaleordningen i politiet.