Koronavirus: Spørsmål og svar om rettigheter

Koronavirus

Foto: Alissa Eckert og Dan Higgins/CDC/offentlig eiendom

Politiets Fellesforbund får mange henvendelser om koronavirus (covid-19) og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Her kan du finne svar på det mange lurer på.

Politiets Fellesforbund forholder seg til enhver tid til de rådene helsemyndighetene gir angående koronaviruset (se helsenorge.no/koronavirus og fhi.no). Vårt mål i denne krevende situasjonen er først og fremst å være tilgjengelige og på for dere som medlemmer.

Student? Vi har samlet aktuelle spørsmål og svar for studenter her.

Har du som medlem spørsmål om ditt arbeidsforhold anbefaler vi først og fremst at alle medlemmer er i tett dialog med sin arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med en lokal tillitsvalgt som kan hjelpe deg i dialogen med leder.

Politiet har et beredskapsplanverk for håndtering av ulike kriser, katastrofer og hendelser. Søk informasjon på politiets intranett, Kilden, og hold deg oppdatert.

Nedenfor finner du svar på noen av de mest aktuelle spørsmålene om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter man har.

Digitale kurs

Politiets Fellesforbund skal bidra til å forebygge smittespredning. Derfor gjennomføres for tiden alle kurs og samlinger i regi av Politiets Fellesforbund digitalt. På grunn av usikkerheten rundt koronapandemien, fortsetter vi med digitale kurs inntil videre. Vi vurderer situasjonen fortløpende. Ved spørsmål om Politiets Fellesforbunds kurs og opplæringsvirksomhet, ta kontakt med Susanne Wathne (tlf. 922 11 926).

FERIE/REISER

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du spørsmål om hva reiseforsikringen i PF Forsikring dekker? Du kan finne svar hos PF Forsikring.

Du kan også sjekke sidene til Gouda Reiseforsikring, som er leverandør av PF Forsikrings reiseforsikring.

Her kan du melde sak/skade til reiseforsikring

Har du reiseforsikring i et annet forsikringsselskap, ta direkte kontakt med dem.

(Sist oppdatert 17. august 2020)

Sommerferie – har du bestilt reise?

Har du spørsmål om sommerferiereisen din? Eller andre fremtidige reiser? Politiets Fellesforbund oppfordrer alle medlemmer til å følge med på myndighetenes råd og anbefalinger om reise. Politiet følger myndighetenes råd. Hvis/når myndighetene gir klarsignal for å reise, men din arbeidsgiver nekter deg det, er det lurt å få dette dokumentert, snakk med din nærmeste leder om du er usikker og ta kontakt med tillitsvalgt.

PF Forsikring

(Sist oppdatert 17. august 2020)

Jeg har sendt inn sak til PF Forsikring. Når får jeg svar?

Det kan være lengre behandlingstid enn normalt. Forsikringsselskapet har gjennom pandemien fått inn ekstraordinært mange reiseforsikringssaker. Medlemmer må dessverre regne med at kan bli lengre behandlingstid enn vanlig.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 23 16 31 00 eller e-post: post@pfforsikring.no

Gå til PF Forsikring

(Sist oppdatert 19. mars 2021)

Endring av ferie/avvikling av fritidsreiser: Hvilke tiltak kan arbeidsgiver innføre for å redusere smittefaren?

Om det innføres forbud mot å reise til utlandet vil utgifter knyttet til den ansatte refunderes av arbeidsgiver med hjemmel i ferieloven. Den ansatte skal imidlertid først søke om å få tapet dekket helt eller delvis gjennom reiseselskap eller forsikring. Det betyr videre at det kun er den ansattes utgifter som dekkes av arbeidsgiver, ikke resten av familien dersom de også velger å ikke reise.

(Sist oppdatert 19. mars 2021)

Jeg får ikke reist hjem fra ferie fordi jeg er blitt satt i karantene. Har jeg krav på sykepenger?

Ifølge NAV kan man ha rett på sykepenger dersom du isoleres på reise i utlandet med mistanke om smitte av koronavirus. Forutsetningen er at du har hatt dialog med lege og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene som er oppgitt kan være koronavirus. Her kan du finne mer informasjon fra NAV.

(Sist oppdatert 11. mars 2020)

Kan jeg få ferien min utsatt dersom jeg blir smittet eller syk på reise/ferie?

Dersom du fortsatt er syk etter at ferien eller reisen er over, kan du kreve å få ferien utsatt. Du må legge frem legeerklæring og melde fra til arbeidsgiver så snart som mulig.

(Sist oppdatert 11. mars 2020)

Har jeg krav på lønn/sykepenger om jeg gjennomfører ferie når både arbeidsgiver og offentlige myndigheter frarådet reisen?

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke bestemme hvor du oppholder deg i ferie- og fritid, men kan fraråde reiser. Ut ifra lojalitetsplikt kan arbeidsgiver pålegge deg å ikke reise til områder som etter offentlige myndigheters råd utløser karantene når du kommer hjem. Om du likevel reiser, vil arbeidsgiver kunne nekte å utbetale lønn/sykepenger om du settes i karantene ved hjemkomst. Dersom du har saklig grunn for slik reise, som for eksempel alvorlig sykdom/ulykke i nær familie, kan dette stille seg annerledes. Det er viktig å ha god dialog med arbeidsgiver, både før og etter reisen, og se på muligheten for hjemmekontor eller uttak av avspasering i karantenetiden.

(Sist oppdatert 23. mars 2020)

LØNN

Får jeg lønn dersom jeg settes i karantene eller blir syk?

Du har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag dersom du er blitt sykmeldt på grunn av korona. Dersom du er pålagt hjemmekarantene av arbeidsgiver uten sykmelding, er det arbeidsgiver som betaler lønnen.

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding. Det skriver NAV.

(Sist oppdatert 23. mars 2020)

Får jeg lønnstilleggene om jeg er sykmeldt/satt i hjemmekarantene av arbeidsgiver?

Som ansatt beholder man de faste og variable tilleggene ved sykdom og også når arbeidsgiver setter den ansatte i karantene.

(Sist oppdatert 16. mars 2020)

BARN/FAMILIE

Barnehagen/skolen til barna våre er stengt. Hva er mine rettigheter?

Du kan bruke omsorgspenger («sykt barn-dager») hvis barnehagen eller skolen blir stengt på grunn av koronaviruset, normalt for barn som er 12 år eller yngre. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger kan variere, men de fleste har rett på opptil 10 dager. Mer informasjon om dette kan du finne hos NAV.

Du har ikke rett til sykepenger for å være hjemme med barn som følge av at barnehage/skole er stengt.

(Sist oppdatert 19. mars 2021)


Det er sykdom i nær familie. Har jeg krav på fri?

Ha god dialog med din nærmeste leder for å finne en god og praktisk løsning. Se på løsninger som hjemmekontor, uttak av avspasering eller ulønnet permisjon. Ulønnet permisjon må innvilges av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven (§ 12-10, andre avsnitt) gir deg som arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner.

(Sist oppdatert 13. mars 2020)


ARBEID

Kan arbeidsgiver endre arbeidsplaner?

Ja, arbeidstidsbestemmelsene (ATB) og hovedtariffavtalen (HTA) har regler for endring av arbeidsplaner/turnus som skal benyttes i spesielle situasjoner. I HTA er dette regulert i § 7 nr. 6. Ordningen krever lokal enighet. I ATB er ekstraordinære forhold som nødvendiggjør endringer i eksisterende arbeidsplaner regulert i §§ 4.3, 4.4 og 4.5. Drøfting av endring av arbeidsplaner gjøres mellom arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte. Ta kontakt med ditt lokallag ved behov.

Ved behov for endring av arbeidsplaner grunnet sykdom eller upåregnelig frafall skal fortrinnsvis ATB § 4-3 benyttes. Den er ment for tilfeller knyttet til sykdom og gir den nødvendige fleksibilitet knyttet til endring av arbeidsplaner. Arbeidsgivers styringsrett gjør det også mulig å midlertidig omdisponere ansatte for å dekke opp for sykefravær. Det er viktig at alle bistår med å drifte de prioriterte arbeidsoppgavene nå fremover.

Les mer om anvendelse av ATB under koronapandemien.

(Sist oppdatert 24. mars 2020)

Kan jeg nekte å gjøre noen arbeidsoppdrag hvis jeg tror det er smittefare?

Politiets samfunnsoppdrag omfatter en rekke oppgaver som kan medføre til dels stor risiko. Arbeidsmiljølovens § 2-3 (2)nr. 3. sier at «arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse». Det er liten rettspraksis for dette i politiet. I Rettstidene 1989-329 vurderte Høyesterett spørsmålet i forbindelse med at en hundefører nektet å utføre ordre om sporsøk etter væpnede ranere. Høyesterett uttalte:

«En risiko som ligger innenfor det som følger av ansettelsen, gir ikke arbeidstakeren rett til å nekte å utføre arbeidet. Hvor stor fare arbeidstakeren i det enkelte tilfelle må finne seg i, vil måtte bero på en konkret vurdering der det blant annet må tas hensyn til hvilke interesser som skal ivaretas ved arbeidstakerens innsats, og hva som kan gjøres for å minske risikoen ut fra de tilgjengelige ressurser. Dette vil ofte bero på en meget vanskelig vurdering, som det i utgangspunktet må tilligge den overordnede å foreta. Dette gjelder ikke minst i en etat som politiet, hvor lydighetsplikten er viktig. Arbeidstakeren må imidlertid kunne nekte å etterkomme selv en uttrykkelig ordre hvis den utsetter ham for en fare som ikke under noen omstendighet er akseptabel, eller hvis den må anses klart uforsvarlig ut fra en bedømmelse av den konkrete situasjon.»

Til tross for dette rettslige bakteppet er det et krav i Arbeidsmiljøloven at alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Politiet har et overordnet HMS-mål at det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre det som er praktisk mulig å forebygge helsefare. Slik forebygging omfatter tilstrekkelig informasjon om risiko, tilgjengelig smittevernutstyr, opplæring i riktig opptreden og bruk av verneutstyr, nødvendig renhold av utstyr, kjøretøy og arbeidsplasser mv. Politiet må sørge for planverk og rutiner for generelt smittevern som ivaretar den enkelte arbeidstakers liv og helse. Dersom det er usikkerhet om smittefare, bruk av smittevernutstyr og rutiner må lederne gjøres oppmerksom på dette slik at dette rettes opp. Bruk gjerne politiets forbedringssystem, Synergi, for å dokumentere behovene for tiltak. Du kan gjerne ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen din, eventuelt ditt lokallag, for hjelp i dialogen med leder.

(Sist oppdatert 17. mars 2020)

Hvordan blir det med lønnsoppgjøret?

Hovedtariffoppgjøret 2020 ble utsatt og gjennomført høsten 2020.

Lønnsoppgjøret 2021 i staten starter etter planen 26. april. Gå til siden om lønnsoppgjøret >

(Sist oppdatert 4. februar 2021)

Det ble ansatt nye politifolk. Hvordan skjedde det?

Det kom bestilling fra Justisdepartementet om at politiet midlertidig måtte bemanne opp med 300-400 nye politifolk. Det ble lagt opp til å ansette i flere faser. 150 stykker i første omgang. Disse ble ansatt umiddelbart og fordelt til distrikter som nylig ble pålagt oppgaver innen grensekontroll. Politifolkene ble ansatt på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politiet, men som ikke jobbet i etaten. I de neste fasene ble det gjennomført utlysning av stillingene, men med forenklete ansettelsesprosesser.

Ansettelsene hadde opprinnelig en varighet på seks måneder, men med mulighet for utvidelse til maksimalt 12 måneder. Alle de nye polititjenestepersonene ble ansatt i Utrykningspolitiet (UP). Politiets Fellesforbund var uenig i det, og mente de heller burde vært ansatt ute i politidistriktene. Les mer her.

Les mer her: Midlertidige ansettelser i forbindelse med koronaviruset (Politet.no)

(Sist oppdatert 4. februar 2021)

Jeg jobber i en «koronastilling». Hva skjer når kontrakten går ut?

Ingen av de midlertidige 400 koronastillingene kan forlenges utover 12 måneder. Det betyr kort og brutalt at ansettelsesforholdet opphører når det er gått 12 måneder. Samtlige av disse stillingene må lyses ut eksternt og videre følge ansettelsesprosedyrene som beskrevet i Statsansatteloven §§ 3-6, og som er nærmere beskrevet i Personalreglementet for politiet.

Vi er også i ferd med å utarbeide en informasjonsbrosjyre for de som i dag er i administrative ansettelser.

Vi har stor forståelse for at dette er en uforutsigbar situasjon og at vi derfor jobber kontinuerlig for at politiutdannede skal få fast, relevant jobb i etaten. I løpet av året vil det også lyses ut 400 nye, faste stillinger i politidistriktene, og det vil det komme mer informasjon om etter hvert.

(Sist oppdatert 4. februar 2021)

Arbeidsgiver ønsker å fravike 14 dagers frist for endring av arbeidsplaner. Går det an?

Politiets Fellesforbund ønsker i utgangspunktet ikke å fravike 14-dagersregelen som normalbestemmelse. Hensikten med denne fristen er å sikre forutsigbarhet for mannskapene. Les mer her.

(Sist oppdatert 27. mars 2020)


FORSIKRING

Om jeg blir syk av covid-19, hva dekker PF-forsikringene?

  • Covid-19 er ikke regnet som en kritisk sykdom, så kritisk sykdom-forsikringen vil ikke gjelde. Det er mange sykdommer man kan dø av, men når de som oftest har godt utfall, regnes de ikke generelt som kritiske. Lungebetennelse kan være et eksempel på en slik sykdom.
  • Hvis det går så galt at man dør av sykdommen, eller hvilken som helst annen sykdom eller ulykke, utbetales begravelsesstøtte og dødsfallforsikring.
  • Hvis du har helseforsikring, har du krav på privat behandling osv. innen 10 arbeidsdager. Dette har nok liten praktisk betydning siden covid-19 er prioritert høyt i helsevesenet, og ventetid er ikke aktuelt. For covid-19 har dermed ikke helseforsikring så stor betydning.

I tillegg jobber Politiets Fellesforbund sammen med Unio og andre arbeidstakerorganisasjoner for å få til utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere som eksponeres for covid-19 i jobbsituasjoner.

En av Politiets Fellesforbunds prioriterte saker er yrkesskadeerstatning. Politiets Fellesforbund krever at politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom Folketrygden som militærpersonell ved yrkesskader.

(Sist oppdatert 2. april 2020)


Kan koronasmitte/covid-19 gi rett til yrkesskadeerstatning?

Ja. Regjeringen har nå oppført covid-19 på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Les mer her.

(Sist oppdatert 14. april 2020)Relevante lenker

På disse sidene finner du oppdatert informasjon som kan være relevant for deg:

Har du andre spørsmål?

Har du som medlem spørsmål om ditt arbeidsforhold anbefaler vi først og fremst at du er i tett dialog med din arbeidsgiver for å finne gode og praktiske løsninger. Ta gjerne kontakt med en lokal tillitsvalgt som kan hjelpe deg i dialogen med leder.

Du kan også ta kontakt med ditt PF-lokallag eller sende oss en melding nede til høyre på siden, så svarer vi så raskt vi kan.

Artikkelen oppdateres fortløpende