Streik

Vi var i streik – utdanning må lønne seg, også i staten! Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. Derfor var Unio i streik i staten.

Her finner du alt om streiken, med informasjon som er relevant både til deg som ikke var tatt ut i streik, til deg som var tatt ut i streik og til deg som var berørt av streik.

Vi er i streik i staten 4x3

Streiken er over – alle streikende må tilbake på jobb

05.06.2024: Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd. Det betyr at du må møte på jobb i dag så snart som mulig, i henhold til oppsatt vaktplan. Er du usikker på når din vakt starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart.

Tvungen lønnsnemnd: – Konstaterer at regjeringen ikke har kommet oss i møte

 • – Vi konstaterer at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat. Les mer
 • Les også: Unio vil ikke at konflikten skal gå til den vanlige Rikslønnsnemnda

Derfor streiket Unio

Vi var i streik – utdanning må lønne seg, også i staten!

Unio var i streik for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer.

Unio og Akademikerne inngikk for to år siden en tariffavtale med staten, som var bra for statsansatte med høyere utdanning.

Nå vil staten tvinge oss over på en tariffavtale vi ikke ønsker. Uten å utrede konsekvensene først. Det er et udemokratisk maktmisbruk vi ikke kan finne oss i.

Les mer her >

Unio streiker for statsansatte med høyere utdanning

 • Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. – Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio stat. Les mer

Praktiske opplysninger

> Gå til innlogging til Min streikeside (unio.no)

Du logger inn med ditt medlemsnummer og passord mottatt i e-post. Glemt/mistet passord? Gå til innlogging og klikk på «Få ditt passord».

Er du tatt ut i streik, skal du selv fylle inn dine lønnsopplysninger på Min streikeside.

Last ned mer informasjon om Min streikeside (PDF, 0,5MB)

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med lokal streikekomité.

Informasjon om streikebidrag

Trekk i lønn for ansatte i streik

Vi har fått opplyst fra PFT at de har fått følgende føringer via POD vedrørende trekk av lønn for ansatte i streik:

 • Utbetaling av lønn og feriepenger i juni skal forberedes i slutten av mai.
 • Lønn utbetales under eventuell streik, men det skal foretas trekk i ettertid.
 • Organisasjonen må dekke sine medlemmers lønnstap under streiken.
 • Det må tas et forbehold på lønnsoppgaven for juni om at utbetalingen av lønn og feriepengetillegg i juni må betraktes som et forskudd/en foreløpig utbetaling, og at det vil bli foretatt en endelig avregning sammen med lønn i juli.

Konklusjonen fra PFT er at det vil bli foretatt trekk i ettertid. Hva «ettertid» blir avhenger da ut fra lengden på den iverksatte streiken.

Utbetaling av streikebidrag fra Politiets Fellesforbund

 • Medlemmer som er tatt ut i streik må registrere sine lønnsopplysninger på Unios Min streikeside.
 • Vi ønsker å utbetale streikebidrag samme måned som medlemmet blir trukket på lønn. I henhold til informasjon fra PFT/POD, blir dette i juli.
 • Unio legger til grunn at siste streikedag var tirsdag 4. juni. Det betyr at fase 4 ikke ble realisert.
 • Streikebidrag vil bli utbetalt for de som var tatt ut i fase 1–3.
 • 6 stk. i fase 1 vil bli utbetalt i uke 25, slik at vi får testet rutinen med et mindre antall.
 • Resten utbetales i uke 28.
 • Når utbetalinger er utført vil medlemmet få varsel på SMS og de kan se og klage på utbetalt streikebidrag på Min streikeside (unio.no).
 • Frist for å klage på utbetalt streikebidrag er 23. august.
 • Tap per dag må overstige 100 kr for at klagen skal være berettiget.
 • Om du var tatt ut i fase 4 og trukket på lønn fra arbeidsgiver, gi beskjed til pf@pf.no

Se vedlegg som beskriver beregning av streikebidrag, sjekk av streikebidrag og klage, samt et eksempel:

Last ned: 2024 - streikebidrag - PF (PDF, 0,2MB)

Last ned: 2022.06.21 - Veiledning klage på utbetalt streikebidrag (PDF, 0,9MB)

Hva skjer med streikefondet mitt?

Vi har fått noen henvendelser angående dette. Statuttene kan leses i sin helhet her, men uttrekk er limt inn under:

Utbetaling av bonus

Medlemmer som har innbetalt til fondet og går av med pensjon eller etterlatte til medlemmer får utbetalt medlemmets andel av fondet.

Med andel menes det medlemmet selv har betalt inn tillagt andel av årlig avkastning fratrukket andel av fondet som eventuelt er forbrukt til streikebidrag.

Vi vil utbetale streikebidrag uten fratrekk nå i juni (uke 24), da disse medlemmene allerede er utmeldt som pensjonist eller vil bli det innen uke 24.

Neste utbetaling er i desember, og hvordan kostnaden for streiken ellers skal fordeles per medlem, vil vi foreslå i sak til forbundsstyret når streiken er over, og vi har oversikt over de komplette kostnadene. Dvs. at vi ikke vil kunne svare på hvor mye den enkelte får redusert sin andel, på nåværende tidspunkt.

Slik markeres streiken landet rundt

I tillegg til sentralt plasserte streikevakter, landet rundt, planlegges det en lang rekke åpne arrangementer rundt om på gater og torg. Se oversikten her >

Slik kan du støtte streiken

Selv om du ikke streiker selv, kan du likevel bidra ved å vise støtte til Unio-streiken i staten. Her finner du forslag til hvordan >

Unio-streiken i politiet

 • Første streikeuttak: Fra fredag 24. mai tok Unio ut i streik: 2 medlemmer i Oslo politidistrikt, 1 medlem i Sør-Øst politidistrikt, 2 medlemmer i Øst politidistrikt og 1 medlem i Finnmark politidistrikt.
 • Andre streikeuttak: Fra mandag 27. mai tok Unio ut i streik: 9 medlemmer i Finnmark politidistrikt, 10 medlemmer i Kripos, 80 medlemmer i Oslo politidistrikt, 9 medlemmer i Politidirektoratet, 116 medlemmer i Sør-Vest politidistrikt, 89 medlemmer i Sør-Øst politidistrikt, 26 medlemmer i Trøndelag politidistrikt, 106 medlemmer i Vest politidistrikt, 10 medlemmer i Økokrim og 66 medlemmer i Øst politidistrikt.
 • Tredje streikeuttak: Fra mandag 3. juni tar Unio ut i streik: 9 medlemmer i Finnmark politidistrikt, 35 medlemmer i Kripos, 225 medlemmer i Oslo politidistrikt, 11 medlemmer i Politidirektoratet, 112 medlemmer i Sør-Vest politidistrikt, 53 medlemmer ved Politihøgskolen, 49 medlemmer i Sør-Øst politidistrikt, 27 medlemmer i Trøndelag politidistrikt, 48 medlemmer i Vest politidistrikt, 20 medlemmer i Økokrim og 120 medlemmer i Øst politidistrikt.

Mer om streiken hos Unio

> Gå til Unios nettsider

Informasjon til deg som er tatt ut i streik finner du lengre ned på siden.

Til deg som ikke er tatt ut i streik

TARIFF 2024 – UNIO STAT FORBEREDER STREIK!

Dette skrivet inneholder informasjon om:

 • Hva en Unio-streik er
 • Når en eventuell streik vil starte
 • Hva du som ikke-streikende bør gjøre og hvordan du kan støtte en streik
 • Hva streikebryteri er

Hva er en Unio-streik?

Politiets Fellesforbund er en av mange fagforeninger som er med i hovedsammenslutningen Unio. Det er derfor Unio som forhandler på vegne av Politiets Fellesforbunds medlemmer på statlig område. Streik er arbeidsnedleggelse. Under tariffoppgjørene er streik et lovlig kampmiddel for arbeidstakerorganisasjonene når forhandlinger og mekling ikke har ført frem. Det normale er at en andel av medlemmene i forbundene i Unio Stat blir tatt ut i streik på vegne av alle. De som ikke blir tatt ut i streik, er likevel i konflikt og skal støtte opp om streiken så godt de kan.

Når vil en eventuell streik starte?

Tirsdag 21. mai startet siste runde med mekling i årets tariffoppgjør på statlig område. Dersom partene ikke kommer til enighet innen meklingsfristens utløp, torsdag 23. mai klokka 24.00 (midnatt), går Unio ut i streik fra 24. mai 2024. Merk at meklingen kan fortsette på overtid etter fristen.

 • De medlemmene som er i streikens første uttak, har fått varsel om dette
 • Opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og alle medlemmer i Unios forbund på statlig område må være forberedt på at de kan bli tatt ut i streik
 • De som blir tatt ut i streik, vil varsles om dette gjennom SMS og e-post
 • Alle oppfordres til å følge jevnlig med på Unios nettsider www.unio.no.

På Unios nettsider finner du informasjon om alle tariffområder. Både Oslo kommune (Unio Oslo kommune) og staten (Unio Stat) er i mekling. Det er viktig at du skiller mellom informasjon om disse ulike områdene.

Som ikke-streikende bør du:

 • Sette deg inn i streikegrunnlaget ved å lese informasjon fra både Unio og eget forbund. På den måten kan du bidra med støtte og argumentasjon for at Unio er i streik.
 • Delta i streikemarkeringer når du har mulighet.
 • Støtte streiken i sosiale medier.
 • Være forberedt på at du kan bli tatt ut i streik. Medlemmer som er planlagt tatt ut i streik, vil bli varslet om dette senest fire dager før påfølgende streikestart. Hvis dette gjelder deg, vil du da få grundig informasjon om rettigheter og plikter som streikende.

Trolig vil det komme ulike medieoppslag om streiken, hvor både Unio stats forhandlingsledelse, arbeidsgiverrepresentantene, representanter for en tredjepart og andre uttaler seg. Derfor er det spesielt viktig at du følger godt med på den informasjonen vi gir internt til våre medlemmer, og ikke utelukkende forholder deg til medieoppslag eller arbeidsgivers vurderinger av streiken.

Hvis du har spørsmål om konfliktgrunnlaget, streiken og hvordan denne eventuelt berører deg og din arbeidsplass, kan du kontakte din nærmeste tillitsvalgte og/eller din medlemsorganisasjon.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid allikevel utføres uten at det foreligger dispensasjon. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen – i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre streikebelagte oppgaver, er i utgangspunktet kun øverste leder i virksomheten.

Dersom du arbeider i en streikerammet virksomhet, men ikke selv er tatt ut i streik, skal du fortsette med ditt ordinære arbeid. Du skal ikke arbeide mer eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjøre.

Det er den enkelte organisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar i å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp.

Skulle du få opplysninger som tyder på at streikebryteri forekommer, må du umiddelbart melde dette til din tillitsvalgte på arbeidsplassen. Dersom du ikke har en tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan du ta direkte kontakt med ditt lokallag i PF.

Spesielt til tillitsvalgte:

Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innen tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalgt som for eksempel tilsettingsråd og partssammensatte utvalg og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin forening.

Hvis du som tillitsvalgt er usikker på hvordan du skal forholde deg til arbeidsgiver, tar du kontakt med ditt eget forbund for å få hjelp.

Til deg som er varslet tatt ut i streik

RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER EN STREIK

Hva er en Unio-streik?

Politiets Fellesforbund er en av mange fagforeninger som er med i hovedsammenslutningen Unio. Det er derfor Unio som forhandler på vegne av Politiets Fellesforbunds medlemmer på statlig område. Streik er arbeidsnedleggelse. Under tariffoppgjørene er streik et lovlig kampmiddel for arbeidstakerorganisasjonene når forhandlinger og mekling ikke har ført frem.

En Unio-streik medfører streikeplikt for deg som er tatt ut i streik. Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Unios streikekomité. Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, bil, mobiltelefon mv. som tilhører arbeidsgiver. Arbeidsplassen skal forlates i den stand du normalt forlater den.

Hvordan iverksettes en Unio-streik?

Du vil bli varslet gjennom SMS. Det sendes ikke SMS-meldinger mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. Hvis du er i tvil:

 • Bruk hjemmesiden til Unio: www.unio.no
 • Følg jevnlig med på SMS og e-post

Hva gjør jeg under en Unio-streik?

Så lenge streiken pågår, er du forpliktet til å påta deg oppgaver som blir bestemt av streikekomiteen. Under streiken skal du derfor forholde deg til den daglige i informasjonen som blir gitt av streikekomiteen.

Hvordan forholder jeg meg til arbeidsgiver under en streik?

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge streiken varer. Bare de tillitsvalgte kan ha kontakt med arbeidsgiver og da bare om saker som angår streiken. Unntak kan være personalsaker med tidsfrister.

Hva med streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid utføres uten at det foreligger dispensasjon. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen - i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre arbeidsoppgaver som normalt utføres av dem som er i streik, er i utgangspunktet den enkelte virksomhets øverste leder.

Det er den enkelte organisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar for å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp. Skulle du få opplysninger som tyder på at streikebryteri forekommer, må du umiddelbart melde fra om dette til din tillitsvalgte på arbeidsplassen. Har du ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan du ta direkte kontakt med ditt lokallag i Politiets Fellesforbund.

Hvordan gis dispensasjon?

Som arbeidstaker kan du ikke søke om dispensasjon. Det er arbeidsgiver som søker, og det er sentral streikekomité som behandler dispensasjonssøknader. Du kan imidlertid bli kontaktet av Unio i forbindelse med vurdering av søknaden. Du skal verken medvirke til eller foreslå at arbeidsgiver skal søke dispensasjon.

Det er bare den sentrale streikekomiteen som kan innvilge dispensasjon fra streiken. Unio fører en restriktiv linje når det gjelder dispensasjoner. Hovedgrunnlaget for å få innvilget dispensasjon er fare for liv og helse.

Hvordan utbetales streikebidrag?

Unio har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik, skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Streikebidrag er skattefritt ifølge skatteloven og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn; det vil si lønn etter skattetrekk.

Styret i Unio har vedtatt følgende retningslinjer for beregning av streikebidrag:

 • Fast månedslønn, avhengig av stillingsstørrelse
 • Faste og variable tillegg (avtalefestet, IKKE overtid)
 • Tillegg: 12 % feriepenger (NB! Dette er feriepenger for 2025)
 • Fradrag: 30 % skatt
 • Fradrag: Medlemskontingent (kun for medlemmer med trekkordning)

Du må registrere lønnsopplysninger på https://unio.no/minstreikeside. Bruk lønnslippen fra april. Du må ta bilde av lønnslippen, ikke bruk lenke da den gjerne er passordbeskyttet. Pass på at din lønn, kontonummer o.l. er godt synlig på bildet. Som hovedregel utbetales streikebidraget én gang pr. måned.

Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke din medlemsforening om å få dekket tapet. Klagen sendes gjennom https://unio.no/minstreikeside.

Hva med arbeid som hoper seg opp under streiken?

Etter streiken kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeid som skulle vært utført under streiken, skal tas igjen etter normal arbeidstid. Det kan imidlertid avtales at slikt arbeid uføres som overtid med overtidsbetaling.

Andre konsekvenser for deg som streiker:

Det er viktig at du som streiker er oppmerksom på at streiken vanligvis får disse konsekvensene:

 • Din lønn stoppes. Lønn som er opptjent før streiken begynte, utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales.
 • Hvis du etter dispensasjon tillates å utføre arbeid, utbetales lønn på vanlig måte for den tiden du har dispensasjon fra streiken.
 • Forsikringsordninger vil bli ivaretatt av Unio mens du er i streik.
 • Blir du syk under streiken, må du varsle lokal streikekomité. Når du streiker, har du ikke rett til sykepenger, men du vil få streikebidrag fra egen organisasjon i stedet.
 • Ferie innvilges ikke i den perioden streiken varer. Er du allerede på ferie eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt.
 • Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken.
 • Ved tjenestereiser, kurs mv. faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikk streiken iverksettes dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver. Ta i så fall kontakt med streikekomiteen.
 • Er du tatt ut i streik, kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke om permisjon fra streikearbeidet.
 • Så lenge streiken varer kan du ikke si opp din stilling. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet.
 • Medlemmer som melder seg ut av organisasjonen i forbindelse med streik, må delta i streiken dersom utmeldelsen skjer etter at varsel om plassoppsigelse er sent.
 • Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.
Streikesending 24 05 2024 Erik Aasheim Guro Elisabeth Lind Unn Alma Skatvold Gunn Hege Hogeberg
Se Unios streikesending her

Mer om lønnsoppgjøret